بررسی رابطه بین تعصب با پرخاشگری و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

2 هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسدآبادی

3 دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان. ایران

چکیده

مقدمه: براساس مطالعات پرخاشگری دارای عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی فراوان است که موجب احساس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری اجتماعی، بی توجهی به حقوق دیگران ، افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین تعصب با پرخاشگری و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه 134 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تعصب، پرخاشگری AGQ و احساس تنهایی UCLA بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون‌های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
یافته ها: احساس تنهایی با لجاجت، تهاجم و توهین، خشم و عصبانیت، پرخاشگری همبستگی مثبت و معنی داری داشت (05/0p-value<)، احساس تنهایی، تهاجم و توهین، خشم و عصبانیت و پرخاشگری هریک با تعصب رابطه معکوسی داشتند و این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود. لجاجت با تعصب ارتباط معکوس و معنی داری داشت(002/0p-value= )
نتیجه گیری: در این مطالعه میزان تعصب ، پرخاشگری و احساس تنهایی در دانشجویان نشان دهنده رها بودن آنان از این موارد بود. از انجا که دانشجویان در محیط دانشگاه در معرض تماس با فرهنگ ها، تعصب و قومیت های مختلف قرار می گیرند و این موضوع می تواند در برخی موارد منجر به ناسازگاری و پرخاشگری آنان شود، بنابراین لازم است تا مدیران فرهنگی مداخلات لازم را در این راستا اعمال نمایند.

کلیدواژه‌ها