تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به اختلالات فشار خون: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ، مشهد، ایران

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

3 روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به اختلالات فشارخون به دلیل مشکلات جسمی و روحی پایین تر از زنان باردار سالم است، لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان باردار با اختلالات فشارخون انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی برروی58 زن باردار مبتلا به اختلالات فشارخون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال ۱۴۰۰ انجام شد. واجدین پژوهش از طریق بلوک‌های جایگشتی به دو گروه تخصیص تصادفی یافتند. گروه آزمون 8 جلسه 45-60 دقیقه‌ای مشاوره با رویکرد پذیرش و تعهد دریافت کردند گروه کنترل صرفا مراقبت های روتین بارداری را انجام دادند. داده ها درقبل ، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی اندازه گیری گردید. آنالیز با استفاده از25 SPSSوآزمون های آماری توصیفی و استنباطی، در سطح معناداری 5% انجام گردید.
یافته‌ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مامایی قبل از مداخله همگن بودند. امتیاز کل کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون 0/11 ± 0/ 95 در برابر4/11 ± 6/91 گروه کنترل بود اما کیفیت زندگی بلافاصله و یک ماه بعد مداخله در گروه ازمون در مقایسه با قبل نسبت به گروه کنترل به لحاظ آماری معنی دار بود (05/0>P)

نتیجه‌گیری: مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به اختلالات فشار خون را افزایش می دهد. لذا توصیه میگردد این برنامه مشاوره ای جهت بهبود کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به فشار خون بارداری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


1. Post M. Definitions of quality of life: what has happened and how to move on. Topics in spinal cordinjuryre habilitation. 2014; 20(3):167-80.
2. Giovagholi, A.R.,Meneses,R.F.,& Silva,A.M. The contribution of spirituality to quality of life infocal epilepsy. Journal of Epilepsy & Behavior, 2006; 9,129-143.
3. Ford ND, Cox S, Ko JY, Ouyang L, Romero L, Colarusso T, Ferre CD, Kroelinger CD, Hayes DK, Barfield WD. Hypertensive disorders in pregnancy and mortality at delivery hospitalization United States, 2017–2019. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2022 Apr 4; 71(17):585.
4. Cunningham FG,Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Dashe JS, Casey BM. Williams obstetrics. Cunningham FG, 26 th, editor. New York: McGraw-Hill Medical; 2022.
5. Tavakolipour S, Beigi M, Nekuei N, Shafiei F. The Prevalence of Pregnancy Hypertensive Disorders and Their Related Factors in the Second and Third Level Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2019 Jul 1; 7(3):1736-41.
6 .Vakilian K, Zarei F, Majidi A. Effect of acceptance and commitment therapy (ACT) on anxiety and quality of life during pregnancy: A mental health clinical trial study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2019 Aug 1; 21(8).
7. Lagadec N, Steinecker M, Kapassi A, Magnier AM, Chastang J, Robert S, Gaouaou N, Ibanez G. Factors influencing the quality of life of pregnant women: a systematic review. BMC pregnancy and childbirth. 2018 Dec; 18:1-4.
8. Rodríguez-Blanque R, Aguilar-Cordero MJ, Marín-Jiménez AE, Menor-Rodríguez MJ, MontielTroya M, Sánchez-García JC. Water exercise and quality of life in pregnancy: a randomised clinical trial. International journal of environmental research and public health. 2020 Feb;17(4):1288.
9.Paulus DJ, Brandt CP, Lemaire C, Zvolensky MJ. Trajectory of change in anxiety sensitivity in relation to anxiety, depression, and quality of life among persons living with HIV/AIDS following transdiagnostic cognitive-behavioral therapy. Cognitive behaviour therapy. 2020 Mar 3;49(2):149-63.
11. Shahhosseini Z, Abedian K, Azimi H. Role of anxiety during pregnancy in preterm delivery. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008; 16 (63):85-92. (Persian).
12.Utami, T, W,. Astuti, Y ,S. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety in hypertensive patient . Indonesian Journal of Global Health Research, 2020; 2(1), 7-14
13. Heidarian A, Asadpour E, Mohsenzadeh F, Zahrakar K. Effect of A Group Intervention Based on Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life and Communication Patterns in Patients with Breast Cancer and Their Spouses. Iranian Journal of Breast Diseases. 2020 May 10; 13(1):24-34.
14.Beck AT, Steer RA. Relationship between the Beck anxiety inventory and the Hamilton anxiety rating scale with anxious outpatients. Journal of Anxiety Disorders. 1991 Jan 1; 5(3):213-23.
15.Canty-mitchell J, Zimet GD. Psychometric properties of theMultidimensional Scale of Perceived Social Support in urban adolescents. Am J Community Psychol 2000; 28(3):391-400.
16. Avarideh S, Asadi Majreh S, Moghtader L, Abedini M, Mirbolok Bozorgi A. The Mediating role of perceived social support in the effect of interpersonal forgiveness on social health in students. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2019 Mar 21; 20(1):71-80.
17. WHO Quality of Life Group. WHOQOL-BREF Introduction, Adminstraition and Validity of Persian Version of “Quality of Life Index”. Mazandaran Univ Med Sci.2014; 24(116):75-83.
18. Ahmadinejad GS, Khadivzadeh T, Eftekharyazdi M, Esmaeili H. The Impact of Self-Care Counseling on Quality of Life in Pregnant Women with Gestational Hypertension. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2022 Oct 1;10(4):343242.
19. Narimani M, Alamdari E, Abolghasemi A. The Study of The Efficiency of Acceptance and Commitment-Based Therapy on the Quality of Infertile Women’s Life. Faslnameh Mashwara and Rawan Darmani Khanwadeh, 2014; 4(3): 388- 404.
20. Bagheri F, Nematollahi A, Sayadi M, Akbarzadeh M. Comparison of the quality of life in fertile and infertile women admitted to Shiraz’s healthcare centers during 2017-2018. Shiraz E-Medical Journal. 2021 Jun 30; 22(6).