تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به اختلالات فشار خون: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ، مشهد، ایران

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

3 روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به اختلالات فشارخون به دلیل مشکلات جسمی و روحی پایین تر از زنان باردار سالم است، لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان باردار با اختلالات فشارخون انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی برروی58 زن باردار مبتلا به اختلالات فشارخون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال ۱۴۰۰ انجام شد. واجدین پژوهش از طریق بلوک‌های جایگشتی به دو گروه تخصیص تصادفی یافتند. گروه آزمون 8 جلسه 45-60 دقیقه‌ای مشاوره با رویکرد پذیرش و تعهد دریافت کردند گروه کنترل صرفا مراقبت های روتین بارداری را انجام دادند. داده ها درقبل ، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی اندازه گیری گردید. آنالیز با استفاده از25 SPSSوآزمون های آماری توصیفی و استنباطی، در سطح معناداری 5% انجام گردید.
یافته‌ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مامایی قبل از مداخله همگن بودند. امتیاز کل کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون 0/11 ± 0/ 95 در برابر4/11 ± 6/91 گروه کنترل بود اما کیفیت زندگی بلافاصله و یک ماه بعد مداخله در گروه ازمون در مقایسه با قبل نسبت به گروه کنترل به لحاظ آماری معنی دار بود (05/0>P)

نتیجه‌گیری: مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به اختلالات فشار خون را افزایش می دهد. لذا توصیه میگردد این برنامه مشاوره ای جهت بهبود کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به فشار خون بارداری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها