مقایسه تطبیقی تشریح کبد و سیستم صفراوی از دیدگاه طب سنتی و طب نوین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه مشهد

چکیده

مقدمه: داشتن اطلاعات از تشریح کبد به عنوان اساس مباحث بالینی در درک و فهم بهتر درمان بیماری های این عضو و یافتن درمان درست و سریع بیمار کمک می کند. مقایسه تطبیقی باعث یادآوری دانش و تلاش پزشکان قدیم برای شناخت و درمان بیماریها می نماید. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه تطبیقی دیدگاه طب سنتی و طب نوین در تشریح کبد و مجاری صفراوی است.
روش: در این مقاله ابتدا متون معتبر طب سنتی مانند «تشریح تفرشی»، «قانون ابن سینا»، »طب اکبری»، « تشریح الابدان منصوری»، «خزائن الملوک» و «ذخیره خوارزمشاهی» مورد بررسی قرار گرفت. در انتخاب کتاب ها اعتبار مولف و قابل استناد بودن در نظر گرفته شده است. مطالب تشریحی نت برداری و جمع آوری گردید. سپس با مطالب طب نوین از کتب آناتومی گری و اسنل تطبیق داده شد. در انتها در قالب جداول مقایسه و تفاوت و شباهتها بیان گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که توصیفات آناتومیک دقیقی و عملکرد کبد صورت گرفته است. کبد دارای غشاء پوشاننده به رنگ سرخ تیره و در پهلوی راست و جزیی از بالای شکم معرفی شده که با رباط علاقه، اکلیلی و مثلث به اطراف بسته شده است. این غده دارای قطعه ایمن، ایسر، اسپیژل و مربعی می باشد. همچنین دارای سطوح فوقانی، تحتانی، قدامی و مجاورات آن حجاب حاجز، دنده ها، معده، قولون، اثنی عشر، گرده و مراره است. مراره گلابی شکل و دارای فم- میانی، عنق و مجرا است. از اجتماع مجرای کبدی و مراره مجرای کلدوک شکل می گیرد.

کلیدواژه‌ها