کلیدواژه‌ها = پرستاری
انسان گرایی و نقش آن در توسعه حرفه پرستاری

دوره 27، شماره 89، تیر 1403

10.22038/nnj.2024.74568.1413

عباس حیدری؛ رضا محمدپورهدکی


ندانستن، الگویی از دانش در پرستاری

دوره 25، شماره 83، آذر 1401، صفحه 68-79

10.22038/nnj.2023.69041.1375

عباس حیدری؛ سمانه رافع


رابطه دانش و کیفیت مراقبت پرستاران در پیشگیری از زخم فشاری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهر بجنورد در سال 1396

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 55-64

10.22038/nnj.2021.54396.1253

سوسن پسندیده؛ مهری علی آبادی؛ مریم طاهر؛ آزاده کمالی؛ طوبی حسینی عزیزی؛ سیما سادات حجازی


بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 19، شماره 62، تیر 1395، صفحه 33-40

10.22038/nnj.2016.7410

سیمین شرفی؛ حمید چمنزاری؛ زهره پوراسماعیل؛ محمد رجب پور؛ مهدیه راضی