مراقبت های پرستاری از دست رفته و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های ایران: مرور نظام مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/nnj.2024.78482.1437

چکیده

مقدمه و هدف: مراقبت به عنوان یکی از مهمترین نقش های پرستاران، محور اصلی پرستاری محسوب می شود. امروزه این مراقبت ها به علت گوناگونی مورد غفلت واقع می شود و بسیاری از آنها انجام نیافته و به صورت مراقبتهای پرستاری از دست رفته تعریف می شوند. لذا این مطالعه با هدف شناسایی و مستند سازی شیوع و عوامل مرتبط با مراقبت های پرستاری از دست رفته در بیمارستان های ایران انجام شد.
مواد و روش‏ها: این مقاله یک مطالعه مرور نظام مند است که در سال 1402 با جستجوی پایگاه های انگلیسی زبان
Scopus ،Pubmed، Web of science از سال 1980 تا 2024 و پایگاه های فارسی Sid, Magiran, Irandoc, Iranmedex از سال 1370 تا 1403 با استفاده از کلمات کلیدی مراقبت از دست رفته، پرستاری، ایران و معادل های انگلیسی آن انجام شد.
یافته ها: از میان مطالعات مورد بررسی 3 مقاله در مجلات خارجی و 8 مقاله در مجلات داخلی به چاپ رسیده بودند. نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد که مراقبت های پرستاری از دست رفته، مشکل قابل توجهی در بیمارستان های ایران می باشد منابع انسانی (کمبود کارکنان، حجم کاری بالا) و منابع مادی به عنوان مهمترین عوامل کمک کننده در مراقبت از دست رفته گزارش شده اند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه اهمیت و لزوم پرداختن به مراقبت های پرستاری از دست رفته را در بیمارستان های ایران نشان می دهد. همچنین توسعه سیاست های مناسب و کاربردی برای دست یابی به مراقبت های پرستاری بهتر و استانداردتر در بیمارستان ها توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها