مرور روایتی بر تاثیر اپلیکیشنهای آموزشی برای دانشجویان مامایی و پرستاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری

2 گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش استفاده از تکنولوژی گوشیهای هوشمند در دانشجویان برای دسترسی به منابع آنلاین تسهیل کننده مراقبتهای ایده آل و حمایت از آموزشهای مداوم، این مطالعه با هدف مرور روایتی بر تاثیر اپلیکشنهای آموزشی برای دانشجویان مامایی و پرستاری انجام شد.

مواد و روشها: به منظور انجام مطالعه مروری روایتی حاضر با استفاده از کلید واژه های اپلیکیشنهای آموزشی، آموزشهای مجازی،گوشیهای هوشمند، تلفن همراه، دانشجویان مامایی و پرستاری و معادل انگلیسی آنها در پایگاههایpubmed, science direct, web of science scopus, google scholar, Elsevier, Magiran, SID در بازه زمانی از سال2000 تا سال 2022 مورد جستجو قرار گرفت و مقالات دارای معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند.

یافته ها : از تعداد 590 مقاله پس از غربالگری فقط 5 مقاله وارد مطالعه شد. نتایج مطالعات نشان داد استفاده از تکنولوژی گوشیهای همراه و آموزشهای مجازی در یادگیری دانشجویان مفید است. با توجه به تمایل دانشجویان برای استفاده از روشهای مختلف یادگیری مجازی، اپلیکیشنهای آموزشی علاوه بر تشویق آموزش خودمحور، تاثیر مثبتی بر ارتقای مهارت و صلاحیت بالینی و همچنین تقویت مباحث نظری دانشجویان دارد به ویژه زمانی که آموزش الکترونیک با آموزش حضوری ترکیب شود.

نتیجه گیری: گوشیهای همراه تقویت کننده آموزشها و قابلیت سیار بودن منابع حمایتی به منظور تقویت تجربیات کلینیکی دانشجویان در محیط کار است.

کلیدواژه‌ها