ندانستن، الگویی از دانش در پرستاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران

چکیده

مقدمه و هدف: درک الگوهای دانش مورداستفاده در پرستاری، کلید آموزش و یادگیری است. کارپر چهار الگوی دانش تجربی، شخصی، اخلاقی و زیبایی‌شناسی را پیشنهاد داد. از آن‌زمان، دانشمندان پرستاری کار او را گسترش دادند و الگوهای دیگری را  برای دانستن اساسی درپرستاری پیشنهاد کردند منهال پنجمین الگوی دانستن را که به‌طور متناقضی، ندانستن است شناسایی کرد.
مواد و روش‏ ها: این مقاله از نوع مقالات مروری روایتی می‌باشد. اطلاعات منتشرشده قبلی درزمینه الگوی ندانستن در پرستاری با کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی الگوهای دانش در پرستاری، دانستن و ندانستن در منابع اطلاعاتیGoogle scholar، ISI، Scopus، PubMed و Sience Direct جستجو شد. به‌منظور پوشش حداکثری هدف، جستجو بدون اعمال محدودیت زمانی و بااستفاده از عملگرهای AND و OR انجام شد. درنهایت از 28 مقاله و کتاب استفاده گردید.
یافته ‏ها: ندانستن، آگاهی از این است که پرستار در اولین ملاقات با بیمار او را نمی‌شناسد و با تشخیص این ندانستن، پرستار نسبت به دیدگاه بیماران در وضعیت هوشیار باقی می‌ماند. ندانستن را می‌توان به عنوان فرآیندی از درک و شناخت یا شرایطی از باز بودن تعریف کرد که به یک تجربه معنا می‌بخشد. در ندانستن، افراد به طور هدفمند پیش‌فرض‌ها، کلیشه‌ها، تعصبات و مفروضات خود را رها می‌کنند. این دیدگاه ندانستن از طریق کاوش در احتمالات متعدد، ذهنی باز را پرورش می‌دهد.
نتیجه‏ گیری: در این الگو پرستار تصورات از پیش تعیین شده‌ای را که می داند چه چیزی برای بیمار بهتر است بایستی کنار بگذارد. ندانستن را می‌توان مسیری حیاتی به‌سوی دانش جدید و کشف نشده برای پرستاری و تمامی روابط بین‌فردی درنظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


1. Heydari A, Ghayebie E. Emancipatory knowing: Hidden necessity. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2021;8(4):66-74. persian.
2. Fawcett J, Lee RC. Advancing nursing knowledge: a response to Burns’ letter to the editor. Nursing Science Quarterly. 2014 Jan;27(1):88-90 . doi: 10.1177/0894318413510636
3.Clements PT, Averill JB. Patterns of knowing as a method of assessment and intervention for children exposed to family-member homicide. Archives of Psychiatric Nursing. 2004 Aug;18(4):143-50. doi: 10.1016/j.apnu.2004.05.006
4. Bonis SA. Knowing in nursing: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing. 2009 Jun;65(6):1328-41. doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04951.x
5. Jacobs BB. An innovative professional practice model: Adaptation of Carper's patterns of knowing, patterns of research, and Aristotle's intellectual virtues. Advances in nursing science. 2013 Oct1;36(4):271-88. doi: 10.1097/ANS0000000000002 
6. Carnago L, Mast M. Using ways of knowing to guide emergency nursing practice. Journal of Emergency Nursing. 2015 Sep 1;41(5):387-90. doi: 10.1016/j.jen.2015.01.011
7.Hunter LA. Stories as integrated patterns of knowing in nursing education. International Journal of Nursing Education Scholarship. 2008 Oct 9;5(1). doi: 10.2202/1548-923X.1630
8.Clements PT, Averill JB. Finding patterns of knowing in the work of Florence Nightingale. Nursing Outlook. 2006 Sep 1;54(5):268-74. doi: 10.1016/j.outlook.2006.06.003
9. Thomas EA. Place knowing of persons and populations: Restoring the place work of nursing. Journal of Holistic Nursing. 2013 Dec;31(4):267-75. doi: 10.1177/0898010113501019
10. Cranley L, Doran DM, Tourangeau AE, Kushniruk A, Nagle L. Nurses' uncertainty in decision‐making: A literature review. Worldviews on Evidence‐Based Nursing. 2009 Mar;6(1):3-15. doi: 10.1111/j.1741-6787.2008.00138.x
11.Peisachovich EH. Reflection-beyond-action: A modified version of the reflecting phase of Tanner’s clinical judgment model. International Journal of Nursing and Health Science. 2016 Mar;3(2):8-14.
12. Schott T. Nursing practice: what about not knowing? Victoria: University of Victoria; 2009 .
13. Fawcett J. Commentary: Finding patterns of knowing in the work of Florence Nightingale. Nursing Outlook. 2006 Sep 1;54(5):275-7. doi: 10.1016/j.outlook.2006.06.005
14. Lakeman R. Unknowing: A potential common factor in successful engagement and psychotherapy with people who have complex psychosocial needs. International Journal of Mental Health Nursing. 2014 Oct;23(5):383-8. doi: 10.1111/inm.12067
15. Heath H. Reflection and patterns of knowing in nursing. Journal of Advanced Nursing. 1998 May;27(5):1054-9. doi: 10.1046/j.1365-2648.1998.00593.x
16. Zander PE. Ways of knowing in nursing: The historical evolution of a concept. Journal of
Theory Construction & Testing. 2007 Apr 1;11(1):7-12 .
17.Pierson W. Considering the nature of intersubjectivity within professional nursing. Journal of Advanced Nursing. 1999 Aug;30(2):294-302. doi: 10.1046/j.1365-2648.1999.01081.x
18.Ehsani Maryam BS, Jafari Soheila, Galledar Nasrin, Mohammadi Sepide, Oji Parastoo,. Introduction to Philosophy of Science and Knowledge in Nursing 1, editor. Tehran: Jame-e Negar; 2017. (persian)
19. Stevens S. Ways of knowing and unknowing in psychotherapy and clinical practice. Journal of Trauma & Treatment. 2018 March 28;7(1):1000418. doi: 10.4172/2167-1222.1000418.
20.Averill JB, Clements PT. Patterns of knowing as a foundation for action-sensitive pedagogy. Qualitative HealthResearch. 2007 Mar;17(3):386-99 . doi: 10.1177/1049732306298250.
21. Munhall PL. Unknowing: Towards the understanding of multiple realities and manifold perceptions. A Contemporary Nursing Process. New York: Springer Publishing Company;2009 .
22. Sharifi F, Heydari A, Roudsari RL. Infertile women's healing experiences of using complementary and alternative medicine: A phenomenological inquiry. European Journal of Integrative Medicine. 2021 Oct 1;47:101369. doi: 10.1016/j.eujim.2021.101369
23. Assarroudi A, Heydari A. Phenomenography: A missed method in medical research. Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2016;33(3):217-25. doi: 10.1515/afmnai-2016-0023
24.Burns M, Peacock S. Interpretive phenomenological methodologists in nursing: A critical analysis and comparison. Nursing Inquiry. 2019 Apr;26(2):e12280. doi: 10.1111/nin.12280
25. Moradi E. Reflection paper: A tool to improve teaching and learning process. Nursing And Midwifery Journal. 2018;15(12):885-7. (persian)
26.Moattari M, Abedi H. Nursing students experiences in reflective thinking: A qualitative study. Iranian Journal of Medical Education. 2008;8(1):101-11. (persian) .
27. Cotton AH, Roden J. Using patterns of knowing in nursing as a possible framework for nursing care of homeless families with children. Contemporary Nurse. 2007 Jan 1;23(2):331- 41. doi: 10.5172/conu.2006.23.2.331
28. Plowden KO, Wenger AFZ. Stranger to friend enabler: Creating a community of caring in African American research using ethnonursing methods. Journal of Transcultural Nursing.2001 Jan;12(1):34-9. doi: 10.1177/104365960101200105