تصویر عمومی و جایگاه حرفه پرستاری در رسانه ها و جامعه و ارتباط آن با نقش جنسیت پرستاران: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/nnj.2024.73658.1403

چکیده

مقدمه و هدف:
یکی از چالش های حرفه پرستاری، تصویر عمومی از این حرفه است. در رسانه ها، پرستاران بیشتر با جنسیت زن و زیردست پزشک دیده می شوند. با توجه به اینکه دیدگاه رسانه ها در خصوص حرفه پرستاری متفاوت است، لذا این مطالعه مروری سیستماتیک با هدف بررسی تصویر عمومی و جایگاه حرفه پرستاری در رسانه ها و جامعه و ارتباط آن با نقش جنسیت پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها:
مطالعــه حاضــر در طی 5 مرحلــه انجــام شــد. کلیــد واژه هــای لاتین Nursing ، Public image، , Social media Social position و کلید واژه های پرستاری، تصویر عمومی، رسانه اجتماعی، جایگاه اجتماعی در بانــک هــای اطلاعاتــی Cochrane, Scopus, , SID, Science Direct, Web of sciences, جسنجو شدند. معیار ورود، شـامل مطالعاتی بودند که هدف آنها شناسایی تصویر یا حرفه پرستاری بود. مطالعات در بازه زمانی 2010 تا 2022 انجام شده بودند.
یافته ها:
یافته های 13 مطالعه نشان داد که تصویر عمومی حرفه پرستاری در رسانه های مختلف و جامعه در کشور های مختلف و قومیت های مختلف متفاوت است. همچنین نباید نقش جنسیت پرستاران را در این دیگاه از نظر دور کرد.
نتیجه گیری:
طبق مرور انجام شده می توان چنین نتیجه گیری کرد که برنامه های متنوع تلویزیون می تواند تاثیر به سزایی در دیدگاه عموم مردم از حرفه پرستاری و خصوصا جنسیت در حرفه پرستاری داشته باشد. لذا به سیاست گذاران نظام پرستاری و رسانه ها می توان اعلام کرد تا تلاش خود را جهت دیده شدن هویت پرستاری در جامعه افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها