نظریه اجتماعی انتقادی یورگن هابرماس و نقش آن در سیستم بهداشتی و حرفه پرستاری: یک مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری مامایی مشهد- گروه کودکان

2 Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه و هدف: آموزش پرستاری در حال گذر و تغییر از تمرکز بر پیامدهای رفتاری به سمت تمرکز بر جنبه های انسانی و مراقبتی پرستاری است. این دگرگونی بر درک عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زمینه اصلاحات کنونی سیستم مراقبت‌های بهداشتی تأکید دارد. بنابراین این مطالعه با هدف شناخت نظریه هابرماس و تاثیر آن بر آموزش و مراقبت پرستاری انجام شد.
مواد و روش‏ ها: این مطالعه مروری بر روی مقالات فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده تا سال 2022 بدون محدودیت زمانی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مقالات و کتب منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس و تاثیر آن در پرستاری بود. جستجوی گسترده ای در پایگاه های داده های الکترونیکیPubMed،Cochrane Library،Web Of Science، google scholar ، Magiran،SID و Scopus انجام شد.
یافته ‏ها: نظریه انتقادی هابرماس واقعیت را در سه دیدگاه متفاوت؛ دیدگاه عینی، ذهنی و جهان اجتماعی متمایز می کند. نظریه های عینی، به عنوان هسته اصلی و اندازه گیری برای تضمین کیفیت و ایمنی بیمار عمل می کنند. ذهنیت در خدمات مراقبت های بهداشتی ممکن است به ارزش، رفتار و نگرش شخصی مراقبین بهداشتی مربوط می باشد. دنیای اجتماعی، فرآیند ساختارمند تعاملات بین متخصصان مراقبتهای بهداشتی و بیماران یا بین آنها است.
نتیجه ‏گیری: پارادایم انتقادی، به تغییر و انتقال از روش های قدیمی به جدیدکمک می کند و در آموزش پرستاری برای سازگاری با این تغییرات، پارادایم پیشنهادی است. پرستاران می توانند از نظریه های انتقادی با کاوش در جنبه های سیاسی شرایط ناایمن و آسیب رسان به سلامت استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها