نظریه اجتماعی انتقادی یورگن هابرماس و نقش آن در سیستم بهداشتی و حرفه پرستاری: یک مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری مامایی مشهد- گروه کودکان

2 استاد، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: آموزش پرستاری در حال گذر و تغییر از تمرکز بر پیامدهای رفتاری به سمت تمرکز بر جنبه های انسانی و مراقبتی پرستاری است. این دگرگونی بر درک عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زمینه اصلاحات کنونی سیستم مراقبت‌های بهداشتی تأکید دارد. بنابراین این مطالعه با هدف شناخت نظریه هابرماس و تاثیر آن بر آموزش و مراقبت پرستاری انجام شد.
مواد و روش‏ ها: این مطالعه مروری بر روی مقالات فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده تا سال 2022 بدون محدودیت زمانی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مقالات و کتب منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس و تاثیر آن در پرستاری بود. جستجوی گسترده ای در پایگاه های داده های الکترونیکیPubMed،Cochrane Library،Web Of Science، google scholar ، Magiran،SID و Scopus انجام شد.
یافته ‏ها: نظریه انتقادی هابرماس واقعیت را در سه دیدگاه متفاوت؛ دیدگاه عینی، ذهنی و جهان اجتماعی متمایز می کند. نظریه های عینی، به عنوان هسته اصلی و اندازه گیری برای تضمین کیفیت و ایمنی بیمار عمل می کنند. ذهنیت در خدمات مراقبت های بهداشتی ممکن است به ارزش، رفتار و نگرش شخصی مراقبین بهداشتی مربوط می باشد. دنیای اجتماعی، فرآیند ساختارمند تعاملات بین متخصصان مراقبتهای بهداشتی و بیماران یا بین آنها است.
نتیجه ‏گیری: پارادایم انتقادی، به تغییر و انتقال از روش های قدیمی به جدیدکمک می کند و در آموزش پرستاری برای سازگاری با این تغییرات، پارادایم پیشنهادی است. پرستاران می توانند از نظریه های انتقادی با کاوش در جنبه های سیاسی شرایط ناایمن و آسیب رسان به سلامت استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


1. Stevens PE, Hall JM. Applying critical theories to nursing in communities. Public HealthNursing. 1992;9(1):2-9.
2. Howell KE. An introduction to the philosophy of methodology: Sage; 2012.
3.Ramírez Elizondo NA, Quintana Zavala M, Sanhueza Alvarado O ,Valenzuela Suazo SV. The emancipatory paradigm and its influence on the development of nursing knowledge. Enfermería Global. 2013;30:422.
4. Bronner SE. Critical theory: A very short introduction: Oxford University Press; 2017.
5. Ryan G. Introduction to positivism, interpretivism and critical theory. Nurse researcher.2018;25(4):41-9.
6. Khodadadi R, Mohammad Hashem. Investigating the Position of Critical Thinking in Jürgen Haber Moss's Viewpoints and presenting its implicit and educational implications for the development of educational systems. Journal of Research in Educational Systems2018;12:711-30.
7. Howell KE. Methods of data collection. An introduction to the philosophy of methodology.2013:193-210.
8. Groff R. Subject and Object: Frankfurt School Writings on Epistemology, Ontology, and Method: Bloomsbury Publishing USA; 2014.
9. Khodadadi gh, Rezaei M. Investigating the place of critical thinking in the view of Jürgen Habermas and presenting its implicit and educational implications for the development of educational systems. Research in educational systems, 2018; 12: 711-730.
10.Princeton D. The critical theoretical perspectives and the health care system. Review of Arts and Humanities. 2015;4(1):72-9.
11. Habermas J. Universitetets idélæreprosesser. I J Habermas: Kraften i de bedre argumenter Oslo: AdNotam Gyldendal. 1999.
12. Aase K, Wiig S. Skape og opprettholde et lærende helsevesen? I Aase, K.,(Red.) Pasientsikkerhet–teori og praksis i helsevesenet. Oslo: Universitetsforlaget; 2010.
13. Longtin Y, Sax H, Leape LL, Sheridan SE, Donaldson L, Pittet D, editors. Patient participation: current knowledge and applicability to patient safety. Mayo Clinic Proceedings;2010: Elsevier.
14. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning-psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak iOpptrapping splanen  for psykisk helse. IS-1315 rapport. 2006.
15. Paterson-Brown S. Improving patient safety in the operating room–everyone's responsibility.
Clinical Risk. 2010;16(1):6-9.
16. Collins HM. The social construction of science. 2009.
17. Butcher HK. Unitary Pattern-based Praxis: A Nexus of Rogerian Cosmology, Philosophy, andScience. Visions: The Journal of Rogerian Nursing Science. 2006;14.2
18. Lindwall L, Von Post I. Continuity created by nurses in the perioperative dialogue–a literature review. Scandinavian journal of caring sciences. 2009;23(2):395-401.
19. Yore LD, Hand B, Goldman SR, Hildebrand GM, Osborne JF, Treagust DF, et al. New directions in language and science education research. Reading Research Quarterly. 2004:347-52.
20. Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A, Day AM. Knowledge flow and exchange in interdisciplinary primary health care teams (PHCTs): an exploratory study. Journal of theMedical Library Association: JMLA. 2013;101(2):128.
21. Mahon P, McPherson G. Explaining why nurses remain in or leave bedside nursing: a critical ethnography. Nurse researcher. 2014;22.1
22. Gerrish K, Lacey A. The research process in nursing: John Wiley & Sons; 2010.
23. Duchscher JEB. Bending a habit: critical social theory as a framework for humanistic nursing education. Nurse Education Today. 2000;20(6):453-62.
24. Jacobs BB, Fontana JS, Kehoe MH, Matarese C, Chinn PL. An emancipatory study of contemporary nursing practice. Nursing Outlook. 2005;53(1):6-14.
25. Benner P. From novice to expert. Menlo Park. 1984;84(14.10.1097:)80
26. Kagan PN, Smith MC, Chinn PL. Philosophies and practices of emancipatory nursing. Social Justice as Praxis. 2014:2014.