دوره و شماره: دوره 23، شماره 75، آذر 1399 
طراحی الگوی سلامت سازمانی برای بیمارستانهای ایران

صفحه 13-28

10.22038/nnj.2020.49565.1218

نجمه بخت ازما؛ الهه هوشمند؛ بهاره بشروئی شرق؛ علی وفایی نجار