طراحی الگوی سلامت سازمانی برای بیمارستانهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت سازمانی توانایی یک سازمان در وفق دادن خود با شرایط محیط و توسعه توانایی‌های خود و کارکنان خود در جهت دستیابی به اهداف است. به دلیل وجود الگوهای متعدد و نیز نبود الگویی اختصاصی برای بیمارستان‌ها، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی سلامت سازمانی برای بیمارستان‌های ایران انجام شد.
مواد و روشها: ابتدا با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی معتبر و سایت‌های داخلی و خارجی، الگوهای موجود سلامت سازمانی یافت شد. الگوهای مورد نظر برای بررسی هم‌پوشانی‌های موجود در جداول تطبیقی قرار گرفتند. پس از محاسبه درصد تطابق، موارد بالای 30 درصد به صورت چک‌لیست طراحی گردید و برای انجام روش دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصان مربوطه قرار گرفت. دلفی در دو مرحله انجام شد.
یافته‌ها: 13 الگو در ارتباط با بررسی سلامت سازمانی حاصل شد. چک‌لیست حاصل از هم‌پوشانی این موارد دارای سه حیطه، 13 بعد و 25 مفهوم (به عنوان زیرمجموعه ابعاد) بود که دو بعد و پنج مفهوم در مراحل دلفی، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند. الگوی نهایی با سه حیطه (کارکنان، مدیریت و سازمان)، 11 بعد (شامل: ابعاد روحیه، تأکید علمی، کفایت ارتباط، تعهد، مشارکت، مراعات، وظیفه‌مداری، نفوذ مدیر، تمرکز بر هدف، نوآوری و کفایت حل مشکل) و 20 مفهوم مورد تأیید قرار گرفت که از این میان ابعاد روحیه (3/85 درصد)، نفوذ مدیر (2/75 درصد) و تأکید علمی (4/73 درصد) بالاترین درصدها را در مراحل دلفی کسب نمودند.
نتیجهگیری: الگوی به دست آمده برای نظام سلامت بومی‌سازی شده و دربرگیرنده سلامت سازمانی در بیمارستان‌ها بوده و می‌تواند در جهت اطلاع از وضعیت سلامت سازمانی و بهبود آن در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. SeyedJvadin R, Alavi A, Ansari S. Organizational health index in isfahan university of medical sciences (IUMS); 2009. J Health Administrat. 2010; 13(41):63-72.
 2. Jafari H, Mohammadian M, Hosseinpour D. Organizational health and its relation to organizational commitment in personnel of selected teaching hospitals affiliated with Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: 2011. Jundishapur J Health Sci. 2012; 4(1):41-8.
 3. Ahmadi E, Bazrafshan AA. Relationship management styles to organizational health and job stress. J N Appr Educ Manag. 2014; 5(2):73-90.
 4. Yüceler A, Doğanalp B, Kaya ŞD. The relation between organizational health and organizational commitment. Mediterr J Soc Sci. 2013; 4(10):781.
 5. Nasiry F. Organizational health: (definitions, concepts, theories). Tehran: Chenar; 2011.
 6. Ghorooneh D, Malekinia E. The perception of teachers about organizational health in boy public schools of educational districts 3 and 12 in Tehran. J N Appr Educ Administrat. 2015; 6(3):111-25.
 7. Hosseinzadeh O, Pazargadie M, Jamali A. Investigating female teachers’attitude in identifying and explaining factors of organi-zational health to promote it in Sama institutions, regions 2 and 13 during academic year 2011-2012. Woman Stud Family. 2011; 3(12):27-48.
 8. Shariatmadari M. Investigating the relationship between organizational health and effectiveness of school administrators in Tehran. J Educ Sci. 2009; 2(6):119-52.
 9. Nasiri F, Ghanbari S, Emadi R, Karimi I. The relationship between organizational health of western universities and their employees' mental health. J Educ N Thoughts. 2012; 8(3):127-51.
 10. Shahsavari T, Afrasiaby R, Bahramzadeh H. Investigating the relationship between the managers'decision-making methods and organi-zational health of second-degree high-schools in Bojnurd. J Manag Futures Res. 2015; 25(101):53-64.
 11. Hasani K, Sheikhesmaeili S, Aeini T. The survey of cybernetic management and its relation to organizational health. Syst Pract Action Res. 2015; 28(3):229-54.
 12. Lin YW, Lin YY. A multilevel model of organizational health culture and the effectiveness of health promotion. Am J Health Promot. 2014; 29(1):e53-63.
 13. Alman D. Organizational health: improving organizational performance and employee well-being. J Saf Sci. 2010; 28:13.
 14. Gagnon C, John E, Theunissen R. Organizational health: a fast track to performance improvement. Washington: McKinsey Quartely; 2017.
 15. Measure and manage a performance-driven culture. Washington: McKinsey Quartely; 2017.
 16. Jalalian N, Geramipour M, Borjali M. Mediating role of mental health in the relationship between religious beliefs and organizational health (Case Study: public universities in Tehran). Counsel Culture Psychother. 2016; 7(27):129-48.
 17. Ansari ME, Ostadi H, Javeri F. The relationship between organizational health and working positive attitudes in Isfahan tax affairs head offices. Iran Natl Tax Administrat. 2009; 17(6):41-66.
 18. Mosadeghrad AM, Esmaeili M. A survey of organizational health in University hospitals of Isfahan. J Health Based Res. 2017; 2(4):329-44.
 19. Shekari H, MohammadiAhmadabadi N, Dehghani M, Afkhami Aghda M. Investigating the effect of organizational health on work engagement among nurses in Yazd social security hospital. Tolooebehdasht. 2017; 15(6):90-106.
 20. Marani B, Haghani H, Mohammadi R, Moradi F, Rouhani B, Torsaki M, et al. The relationship between organizational health and performance indicators of health care in teaching hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences: 2011. J Health Administrat. 2012; 14(46):31-8.
 21. Sadeghi N, Alavi A. Relation of organizational health indicators and organizational effectiveness in health system. Health Syst Res J. 2014; 10(3):548-7.
 22. Haghighatjoo Z, Naazem F. Relationship between managers creativity and organizational health with employees efficiency in medical sciences universities of Iran. Health Inform Sci. 2007; 4(1):143-51.
 23. Farzad M, Arab M, Ganji H. Relationship between organizational health and organizational commitment in the central headquarters' staff of Zabol University of Medical Sciences, 2014. Int J Adv Biotechnol Res. 2016; 7:2055-60.
 24. Jáimez MJ, Bretones FD. Towards a healthy organisation model: the relevance of empowerment. ISGUC J Indust Relations Hum Res. 2011; 13(3):7-26.
 25. Zahradnik A. Intergenerational differences and their relation to recruitment and retention in a rapidly changing public safety workplace: applying a 12-Factor, 4-Tier model of organizational health. Washington, DC: American Psychological Association; 2009.
 26. Nair HA, Kumar D, Ramalu SS. Organizational health: Delineation, constructs and development of a measurement model. Asian Soc Sci. 2014; 10(14):145.