دوره و شماره: دوره 23، شماره 73، خرداد 1399، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عفونت القایی اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بر پارامترهای اسپرم انسان

صفحه 1-13

10.22038/nnj.2020.43544.1186

مریم احمدیان محمود آبادی؛ نسیم قربانمهر؛ منصوره موحدین؛ آمنه الیکایی


مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمان پریودنتال

صفحه 14-21

10.22038/nnj.2020.44515.1188

علی بنی هاشم راد؛ مهدی غلامی؛ شادی ثقفی خادم؛ سید اسحاق هاشمی؛ نرگس شاهرخی؛ عبد الله جوان رشید؛ علی لبافچی


بررسی نتایج حاصل از کاتترگذاری ورید مرکزی با استفاده از تکنیک ساژیتال مورب در نوزادان و کودکان

صفحه 47-56

10.22038/nnj.2020.45521.1195

عظیم معتمدفر؛ محمد مومن غریبوند؛ شیده عصار؛ علیرضا تیموری؛ مهدی خوگر؛ گلشن میرمومنی