نحوه گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس جدید: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی در ارتباط با ساکنین شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه اخلاق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

4 دانشجو دکتری پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

5 مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: بیماری کووید-19 یک پنومونی است که در اواخر دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده شد و بسیار زود کل دنیا را فراگرفت. در پی شیوع این بیماری در ایران، افراد زندگی جدیدی را در دوران قرنطینه برای در امان بودن از بیماری آغاز کردند. زندگی در قرنطینه خانگی با پیامدهای روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی همراه بوده و اجرای آن نیازمند حمایت، نظارت و تبعیت از کادر درمانی کشور می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نحوه گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا در ارتباط با ساکنین شهرستان جهرم در سال 1399 انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شد، 402 نفر از ساکنین شهرستان جهرم به ‌صورت اینترنتی در سال 1399 در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خودساخته اوقات فراغت مردم در زمان قرنطینه خانگی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 و آزمون‌های توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته‌ها: بیشترین میانگین و بالاترین رتبه در حیطه گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا به ترتیب عبارت بودند از: سرگرمی، انجام فعالیت‌های زندگی، کسب مهارت، ورزش و فعالیت بدنی، فعالیت‌های معنوی، مطالعه و فعالیت‌های علمی. در این مطالعه بین متغیرهای دموگرافیک و نمره کل نحوه گذراندن اوقات فراغت، ارتباط آماری معنا‌داری وجود نداشت (05/0<P).
نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که بیشترین میانگین و بالاترین رتبه در حیطه‌ گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، سرگرمی و انجام فعالیت‌های زندگی می‌باشد؛ از این رو به مسئولان و سیاست‌گذاران کشور پیشنهاد می‌شود تمهیداتی جهت هرچه بیشتر شدن میزان اوقات فراغت خانواده‌ها در دوران پاندمی کرونا بیاندیشند تا مردم بتوانند در کانون گرم خانواده به فعالیت‌هایی که مورد توجه آن‌ها است، بپردازند.

کلیدواژه‌ها


 1. References


  1. Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud S R, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease (COVID- 19) Based on Available Evidence - A Narrative Review. J Mil Med. 2020; 22 (1) :1-11.
  2. World-Health-Organization Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Available online: https://www.who.int/newsroom/ detail/30-01-2020-statement-on-the second meeting- of-the international-health-regulations- (2005)-emergency committee-regarding-the outbreak- of-novel coronavirus-(2019-ncov) (accessed on 31 January 2020).
  3. World-Health-Organization Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Available online: https:// www.who.int/emergencies/diseases/no vel-corona
   virus-2019 (accessed on 31 January 2020).
  4. WHO. Rolling Updates on Coronavirus Disease (COVID-19) URL https://www. Who.int /emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen (Accessed 3.31.20) (2020)
  5. Human Coronavirus Types. https://www.cdc.gov/ coronavirus/types.html (Accessed 14 Feb 2020).
  6. McCloskey B, Heymann DL.  SARS to novel coronavirus: old lessons and new lessons.   Epidemiol Infect. 2020; 148:e22.
  7. Du Z, Wang L, Cauchemez S, et al.  Risk for transportation of 2019 novel coronavirus disease from Wuhan to other cities in China.   Emerg Infect Dis. 2020; 26(5)
  8. Wilder-Smith A, Freedman DO.  Isolation, quarantine, and social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak.   J Travel Med. 2020; taaa020.
  9. Public Health EnglandNovel coronavirus (2019-nCoV) – what you need to know https://publichealthmat ters.blog.gov.uk/2020/01/23/wuhan-novel-coronavirus-
   what-you-need-to-know/
   (2020) (accessed Jan 31, 2020).
  10. Centers for Disease Control and PreventionQuarantine and isolation https://www.cdc.gov/quarantine/index. html (2017) (accessed Jan 30, 2020).
  11. Y Bai, C-C Lin, C-Y Lin, J-Y Chen, C-M Chue, P ChouSurvey of stress reactions among health care workers involved with the SARS outbreak Psychiatr Serv, 55 (2004), pp. 1055-1057
  12. X Liu, M Kakade, CJ Fuller, et al.Depression after exposure to stressful events: lessons learned from the severe acute respiratory syndrome epidemic Compr Psychiatry, 53 (2012), pp. 15-23
  13. G Sprang, M SilmanPosttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters Disaster Med Public Health Prep, 7 (2013), pp. 105-110
  14. MR Taylor, KE Agho, GJ Stevens, B RaphaelFactors influencing psychological distress during a disease epidemic: data from Australia's first outbreak of equine influenza BMC Public Health, 8 (2008), p. 347
  15. P Wu, Y Fang, Z Guan, et al.The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk Can J Psychiatry, 54 (2009), pp. 302-311
  16. GJ Rubin, S Wessely. The psychological effects of quarantining a city. BMJ, 368 (2020), p. m313
  17. Rahul Suryawanshi,A Study of Effect of Corona Virus Covid-19 and Lock Down on Human Psychology of Pune City RegionM.A. (Psychology) Part-1Prof. Ramkrishna More College, Akurdi, Pune411044
  18. L Hawryluck, WL Gold, S Robinson, S Pogorski, S Galea, R StyraSARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Canada Emerg Infect Dis, 10 (2004), pp. 1206-1212
  19. DL Reynolds, JR Garay, SL Deamond, MK Moran,
   W Gold, R StyraUnderstanding, compliance and psychological impact of the SARS quarantine experience Epidemiol Infect, 136 (2008), pp. 997-1007
  20. Samantha KBrooks,Louise ESmith, LisaWoodland, SimonWessely, NeilGreenberg ,Gideon JamesRubin. The psychological impact of quarantine and how
   to reduce it: rapid review of the evidenc. https://doi.org/10.1016/S01406736(20)30460-8
  21. Chen C, Zhang XR, Ju ZY, He WF. [Advances in the research of cytokine storm mechanism induced by corona virus disease 2019 and the corresponding immunotherapies]. Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2020; 36(0). Chinese. E005
  22. Makamure M, Makamure M, Mendiola W, Renteria D, Repp M, Willden A. A review of critical care nursing and disease outbreak preparedness. Dimens Crit Care Nurs. 2013; 32(4):157-61
  23. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) Epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(5).
  24. Ortensen, C.R.; Becker, D.V.; Ackerman, J.M.; Neuberg, S.L.; Kenrick, D.T. Infection breeds reticence: The effects of disease salience on self-perceptions of personality and behavioral avoidance tendencies. Psychol. Sci. 2010, 21, 440–447
  25. Schaller, M.; Murray, D.R. Pathogens, personality, and culture: Disease prevalence predicts worldwide variability in sociosexuality, extraversion, and openness to experience. J. Personal. Soc. Psychol. 2008, 95, 212–221
  26. Ackerman, J.M.; Becker, D.V.; Mortensen, C.R.; Sasaki, T.; Neuberg, S.L.; Kenrick, D.T. A pox on the mind: Disjunction of attention and memory in the processing of physical disfigurement. J. Exp. Soc. Psychol. 2009, 45
  27. Schaller, M. Parasites, behavioral defenses, and the social psychological mechanisms through which cultures are evoked. Psychol. Inq. 2006, 17, 96–101.
  28. Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E. And Li, F. 2020. Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. Journal of Sport
   and Health Science, 9, 103 104. 10.1016/j. jshs. 2020.02.001
  29. Parker, C. (2020). 14 ways to protect your mental health in the pandemic, according to Public Health England. World Economic Forum. Retrieved 2 April 2020, from https://www.weforum.org/agenda/2020/ 03/14- Journal of Thoracic Disease 7, no. 12 (December 2015): E633–36. Https://doi.org/10.3978/j. issn.2072-1439.2015.12.2 8
  30. Zhu, W. 2020. Should, and how can, exercise be done during a coronavirus outbreak? An interview with Dr. Jeffrey A. Woods. Journal of Sport and Health Science, 9, 105–107. 10.1016/j.jshs.2020.01.005
  31. European World Health Organization. 2020. Stay physically active during self-quarantine. Available at: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emer gencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine> [Accessed 7 March 2020]
  32. Perez, M. (2020). Video games are being played at record levels as the coronavirus keeps people indoors. Available at: https://www.forbes.com/sites/mattperez/ 2020/03/16/ videogames-are-being-played-at-record-levels-as-the-coronavirus-keeps-peopleindoors/#70eb
   644e57ba
   Javed, J. (2020). ESports and gaming industry thriving as video games provide escape from reality during coronavirus pandemic. Available at: https://www.wfaa.com/article/ sports/esports-gaming-industry-thriving-as-video-games provide-escape-from-reality-during-coronavirus-pand emic/287-5953d982-d240-4e2ba2ba-94dd60a8a383.
  33. Basch CE1, Basch CH2, Hillyer GC3, Jaime C2.The Role of YouTube and the Entertainment Industry in Saving Lives by Educating and Mobilizing the Public to Adopt Behaviors for Community Mitigation of COVID-19: Successive Sampling Design Study. JMIR Public Health Surveill. 2020 Apr 21; 6(2):
   e19145. Doi: 10.2196/19145.
  34. Pantling, A. (2020). Gaming usage up 75 percent amid coronavirus outbreak, Verizon reports. Available
   at: https://www.hollywoodreporter.com/news/gaming-usage-up-75-percentcoronavirus-outbreak-verizon-reports-1285140.
  35. Lepido, D. & Rolander, N. (2020). Housebound Italian kids strain network with Fortnite marathon. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03- 12/housebound-italian-kids-strain-network-with-fortnite-marathon
  36. Businesswire. (2020). Games industry unites to promote World Health Organization messages against COVID-19; Launch #PlayApartTogether campaign. Available at: https://www.businesswire.com/news/
   home/20200328005018/en/Games-Industry-UnitesPromote-World-Health-Organization (accessed 31 March 2020)
  37. Maden, A. (2020). World Health Organization encourages people to game during coronavirus outbreak. Available at: https://www.windowscentral. com/world-health-organizationencourages-people-game- during-coronavirus-outbreak (accessed 31 March 2020).
  38. Tondnevis F. The place of sports in the leisure time of Iranian women. Journal of harakat 2002; 12(12):84-104.
  39. Safania MA.  How to spend leisure time in Islamic Azad University students with emphasis on sports activities. PhD Thesis, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, 2000.
  40. Rahmani A, Poor Ranjbar M, Bakhshinia T. Evaluation and Comparison of Zanjan Universities Female Students Leisure Activities: the Role of Sport and Physical Education. JRUMS. 2006; 5 (3) :209-216.
  41. Reg Gatenby. Office for National Statistic. Married only at the weekend? A study of the amount of time spent tengther try sposen. 2000.
  42. Felip F, Reichert, MSe, Ahifuse J.D Barrus, Marlos R.Deiringers, et al. The Role of Perceived Personal Barriers to Engagement in Leisure-Time Physical Activity. Am J Public Health 2007; 97(3): 515–19.
  43. Tokarsky w, Steinbach D, Petry k. Two Players - One Goal?: Sport in the European Union. Meyer & Meyer Sport Publisher. 2002.
  44. Mozafari SAA, Kalate ahani K, Shajei AR, Hadavi SF. Description of people's attitudes and tendencies to physical and sports activities in the Islamic Republic of Iran. Olympic quarterly 2010;18(1): 69-81.
  45. Mattingly J, Marybeth J. Suzanne M. Gender Differences in the Quantity and Quality of Free Time: The U.S. Experience. Social Forces 2003;81(3): 999-1030.
  46. Dehdashti M. A study of how students of Qom University spend their leisure time with an emphasis on sports activities. Master Thesis, Faculty of Physical Education, Payame Noor University, Central Tehran, 2005.
  47. Bruno S. Frey, Christine Benesch and Alois stutzer. Does watching TV make us happy? Journal of Economic Psychology 2007;28(3): 283-313.
  48. Godarzi A. How to spend the leisure time of the professors of Payame Noor University of Tehran with emphasis on physical education and sports. Master Thesis in Physical Education and Sports Science. Payame Noor University, Central Tehran, 2004.
  49. Mirhashemi M, Shokri B, Ghaed Mohammadi MJ. Investigating the duration and manner of spending the leisure time of the administrative staff of Islamic Azad University. Research in Curriculum Planning 2006;
   21(13): 77-98.
  50. Safiri KH, Modiri F. Gender differences in leisure. Quarterly Journal of Social Analysis of Order and Inequality 2010;59(4): 147-169.
  51. Domingo Palacios-Ceña, Cristina Alonso-Blanco, Rodrigo Jiménez-Garcia, Valentin Hernández-Barrera, Pilar Carrasco-Garrido, et al. Time trends in leisure time physical activity and physical fitness in elderly people: 20 year follow-up of the Spanish population national health survey (1987-2006). BMC Public Health 2011; 11(799): 1-11.
  52. Tondnevis F. How to spend leisure time with university students across the country with an emphasis on sports activities. PhD Thesis, Faculty of Physical Education, University of Tehran.
  53. Robinson J, Godbey G. Time for life: the Superising way American use their time, Pen State Press, Pennsylvania.1999.
  54. Pitsavos C,  Panagiotakos DB, Chrysohoou C, Stefanadis C. Epidemiology of cardiovascular risk factors in Greece: aims, design and baseline characteristics of the ATTICA study. BMC Public Health. 2003; 3: 32.
  55. King AC, kieman M. The effect of mental translation on change in physical activity”: readio from: a 10 years community study: Ana Beha. Meal 1998; 20: 64-69.
  56. Soori H. Leisure Time Physical Activity among Adults and Its Association with Medical Services Use in Ahwaz. Avicenna J Clin Med 2003; 9 (4): 56- 60.
  57. Beirami H. A study of how to spend leisure time and determine its priority from the perspective of high school students in Behshahr, M.Sc. Thesis, Management and Planning Organization of Mazandaran Province, 2006.
  58. Sadeghi R, Balali E, Mohammadpur A. Social Inequality in Leisure Time. REFAHJ 2011; 10 (39) :357-389.
  59. Kmll, Karren. M. The graying of the body bottmon bodies well for the leisure industry investigation Dediver Digest. 2000; 66(14): 14-96.
  60. Alberta Survey on physical Activity: A Concise Report.2011.
  61. Ebrahimi GH, Razeghi N , Moslemi Ptrod  R.  Social factors affecting leisure A case study of the 15-64 year- old in the city of Jouybar, Mazandaran, Iran. Journal of applied sociology 2011; 22(4): 71-98.
  62. Lotfizadeh S. Investigating the relationship between urban youth leisure status and socio-economic status. Iranian Journal of Official Statistics 2012;23(1): 23-53.