دوره و شماره: دوره 22، شماره 70، شهریور 1398، صفحه 1-71 

مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد

صفحه 1-9

10.22038/nnj.2019.40016.1156

حسین کریمی مونقی؛ شهلا خسروان؛ علی دلشاد نوقابی؛ مرضیه محرابی؛ نسیم خواجویان


بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393

صفحه 59-66

10.22038/nnj.2019.40830.1164

هدی خوشدل- سرکاریزی؛ راهله برادران؛ اسماعیل نورمحمدی؛ نسیم خواجویان؛ فهیمه وافی ثانی؛ سیده صالحه عطاری؛ مریم شقایی فلاح