دوره و شماره: دوره 22، شماره 69، خرداد 1398، صفحه 1-71 
بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی

صفحه 25-33

10.22038/nnj.2019.39638.1153

محمدتقی شاکری؛ نسیم خواجویان؛ حبیب الله اسماعیلی؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور


مقاله مروری

مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین

صفحه 51-59

10.22038/nnj.2019.38338.1147

امیر پرویز توسلی؛ محمد رضا نورس؛ زهرا نیک اختر؛ شبنم محمدی