دوره و شماره: دوره 22، شماره 71، آذر 1398، صفحه 1-64 

مطالعه موردی

گزارش یک مورد دایسکشن آئورت با تشخیص زودهنگام

صفحه 59-64

10.22038/nnj.2019.40573.1168

وحیده قدیری؛ شیما نیکبخت؛ محمدعلی پوراحمدی؛ سیماسادات حجازی؛ مریم رعنایی