بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مربی، گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دکتری، استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 2 دکتری، استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: کاریوتایپ یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین آزمون‌ها در آزمایشگاه‌های ژنتیک در سراسر کشور می‌باشد. در این مطالعه، روش تشخیصی کاریوتایپ و روش درمانی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP: Platelet Rich Plasma) با یکدیگر ادغام شدند تا کیفیت انجام آزمون کاریوتایپ بهبود یابد. شایان ذکر است که این روش در آزمایشگاه‌های ژنتیک که نمونه خون مراجعه‌کنندگان به آن‌ها بسیار کم بوده و یا تعداد سلول‌های کمی برای انجام آزمون وجود دارد، حیاتی می‌باشد. با توجه به موارد بیان‌شده، مطالعه حاضر با هدف بهینه‌سازی کشت سلول‌های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ توسط روش پلاسمای غنی از پلاکت انجام شد.
مواد و روشها: در پژوهش کاربردی حاضر که در دانشگاه دولتی شهرکرد و در سال 1394 در ارتباط با 30 نفر صورت گرفت، از روش پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جهت افزایش سلول‌های سفید (WBC: White Blood Cell) و کاهش سلول‌های قرمز (RBC: Red Blood Cell) و دیگر عوامل مزاحم و غیرضروری در محیط کشت سلولی به‌منظور بهبود کشت سلول‌های لنفوسیتی استفاده گردید.
یافته‌ها: لام‌های نهایی کاریوتایپ که با استفاده از این روش تهیه شدند، دارای کیفیت بسیار عالی و پس‌زمینه کاملاً شفاف‌تر نسبت به روش معمول انجام کاریوتایپ بودند. لازم به ذکر است که در اسلاید نهایی، دسته‌های کروموزوم‌های بیشتری نسبت به روش معمول انجام کاریوتایپ وجود داشت.
نتیجهگیری: کیفیت بهتر کروموزوم‌ها در اسلایدهای کاریوتایپ، مطالعه در مورد ساختار کروموزوم‌ها را بسیار آسان‌تر و دقیق‌تر می‌‌نماید. از سوی دیگر کمیت بیشتر کروموزوم‌ها در اسلایدهای کاریوتایپ، آنالیز آن‌ها توسط نرم‌افزارهای مخصوص کاریوتایپ را بهبود بخشیده و تشخیص موزائیسم سلولی را دقیق‌تر خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


 1. Shams A. Principle of clinical cytogenetic. Tehran: Self-Published (Amir Shams); 2014. P. 120.
 2. Fernández R, Guillamón A, Gómez-Gil E, Esteva
  I, Almaraz MC, Cortés-Cortés J, et al. Analyses
  of karyotype by G-banding and high-resolution microarrays in a gender dysphoria population. Gen Genom. 2018; 40(5):465-73.
 3. Du P, Li L, Liu H, Fu L, Qin L, Zhang Z, et al. High-resolution chromosome painting with repetitive and single-copy oligonucleotides in Arachis species identifies structural rearrangements and genome differentiation. BMC Plant Biol. 2018; 18(1):240.
 4. Johnson DS, Cinnioglu C, Ross R, Filby A, Gemelos G, Hill M, et al. Comprehensive analysis of karyotypic mosaicism between trophectoderm and inner cell mass. Mol Hum Reprod. 2010; 16(12):944-9.
 5. Lupski JR. Genome mosaicism-one human, multiple genomes. Science. 2013; 341(6144):358-9.
 6. Meisner LF, Johnson JA. Protocols for cytogenetic studies of human embryonic stem cells. Methods. 2008; 45(2):133-41.
 7. Yao T, Asayama Y. Animal-cell culture media: History, characteristics, and current issues. Reprod Med Biol. 2017; 16(2):99-117.
 8. Balajee AS, Hande MP. History and evolution
  of cytogenetic techniques: current and future applications in basic and clinical research. Mutat
  Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2018; 836
  (Pt A):3-12.
 9. Carp H, Toder V, Aviram A, Daniely M, Mashiach S, Barkai G. Karyotype of the abortus in recurrent miscarriage. Fertil Steril. 2001; 75(4):678-82.
 10. Ferguson-Smith MA, Trifonov V. Mammalian karyotype evolution. Nat Rev Genet. 2007; 8(12):
  950-62.
 11. Shabir PA, Wani AA, Nawchoo IA. Banding techniques in chromosome analysis. In: Bhat TA, Wani AA, editors. Chromosome structure and aberrations. New Delhi: Springer India; 2017. P. 167-80.
 12. Arora T, Dhir R. A review of metaphase chromosome image selection techniques for automatic karyotype generation. Med Biol Eng Comput. 2016; 54(8):
  1147-57.
 13. Howe B, Umrigar A, Tsien F. Chromosome preparation from cultured cells. J Vis Exp. 2014; 83:e50203.
 14. El-Sharkawy H, Kantarci A, Deady J, Hasturk H, Liu H, Alshahat M, et al. Platelet-rich plasma: growth factors and pro- and anti-inflammatory properties. J Periodontol. 2007; 78(4):661-9.
 15. Fitzpatrick J, Bulsara MK, McCrory PR, Richardson MD, Zheng MH. Analysis of platelet-rich plasma extraction: variations in platelet and blood components between 4 common commercial kits. Orthop J Sports Med. 2017; 5(1):2325967116675272.
 16. Oudelaar BW, Peerbooms JC, Huis in ‘t Veld R, Vochteloo AJ. Concentrations of blood components in commercial platelet-rich plasma separation systems: a review of the literature. Am J Sports Med. 2018; 47(2):479-87.
 17. Castillo TN, Pouliot MA, Kim HJ, Dragoo JL. Comparison of growth factor and platelet concentration from commercial platelet-rich plasma separation systems. Am J Sports Med. 2010; 39(2):266-71.
 18. Lansdown DA, Fortier LA. Platelet-rich plasma: formulations, preparations, constituents, and their effects. Operat Techn Sports Med. 2017; 25(1):7-12.
 19. de Mos M, van der Windt AE, Jahr H, van Schie HT, Weinans H, Verhaar JA, et al. Can platelet-rich plasma enhance tendon repair? A cell culture study. Am J Sports Med. 2008; 36(6):1171-8.
 20. Martinez‐Zapata MJ, Martí‐Carvajal AJ, Solà I, Expósito JA, Bolíbar I, Rodríguez L, et al. Autologous platelet-rich plasma for treating chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 5:CD006899.
 21. Leiter O, Seidemann S, Overall RW, Ramasz B, Rund N, Schallenberg S, et al. Exercise-induced activated platelets increase adult hippocampal precursor proliferation and promote neuronal differentiation. Stem Cell Rep. 2019; 12(4):667-79.
 22. Pawitan JA. Platelet rich plasma in xeno-free stem cell culture: the impact of platelet count and processing method. Curr Stem Cell Res Ther. 2012; 7(5):329-35.
 23. Myung H, Jang H, Myung JK, Kim MJ, Lee SB, Jang WS, et al. A method for the activation of platelet-rich plasma via bead mill homogenizer for mesenchymal stem cell culture. Tissue Eng Part C Methods. 2017; 23(8):465-73.
 24. Gassling VL, Açil Y, Springer IN, Hubert N, Wiltfang J. Platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin in human cell culture. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontol. 2009; 108(1):48-55.