مقایسه تأثیر آموزش بسته چندرسانه‌ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردار شهر گناباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 مربی، گروه پرستاری سلامت جامعه و روان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مربی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت، ارتقای سبک زندگی در افراد جامعه است. با اصلاح سبک زندگی می‌توان با بسیاری از عوامل خطر مقابله نمود. در این راستا، استفاده از روش آموزشی مناسب به‌عنوان مداخله از اولویت خاصی برخوردار است. با توجه به اهمیت بسیار سبک زندگی در دوران بارداری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش بحث گروهی و بسته چندرسانه‌ای بر سبک زندگی مادران باردار انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه نیمه‌تجربی حاضر در سال 1397 در ارتباط با 78 زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر گناباد انجام شد. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل، مداخله با بحث گروهی و مداخله با بسته چندرسانه‌ای قرار گرفتند. داده‌ها پس از تکمیل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقادهنده سلامت جمع‌آوری گردیدند و برای توصیف و تحلیل وارد نرم‌افزار SPSS 20  شدند. در این مطالعه از آزمون‌های آماری تی زوجی و ANOVA در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 7/5±9/27 سال بود. نتایج نشان دادند که قبل از مداخله، تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات سبک زندگی در سه گروه وجود نداشته است (05/0>P)؛ اما پس از مداخله آموزشی، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سبک زندگی در سه گروه به وجود آمد (05/0<P). علاوه‌براین، میانگین نمره سبک زندگی در گروه مداخله با استفاده از روش بحث گروهی برابر با 56/21±53/168 بود و در گروه کنترل و گروه مداخله با استفاده از روش بسته چندرسانه‌ای به‌ترتیب معادل 80/19±77/144 و 23/21±08/144 به‌دست آمد.
نتیجهگیری: به‌کارگیری روش آموزشی بحث گروهی و بسته چندرسانه‌ای موجب ارتقای نمره سبک زندگی در زنان باردار شد؛ از این رو توصیه می‌گردد برای آموزش سبک زندگی بهتر به مادران باردار از این روش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Eshaghi SR, Farajzadegan Z, Babak A. Healthy lifestyle assessment questionnaire in elderly, reliability and validity. Payesh. 2010; 9(1):91-9. [in Persian]
 2. Tol A, Tavassoli E, Shariferad GR, Shojaezadeh D. The relation between health-promoting lifestyle and quality of life in undergraduate students at school of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Iran. J Educ Health Promot. 2013; 2:11.
 3. Feyzi F, Fallahi A, Rahimi A. The effect of health education plan on lifestyle indices in active duty military personnel. J Mil Med. 2013; 15(1):69-74.
 4. Seyed Nozadi M. Epidemiology principals. Tehran: Vaghefi Publication; 2002. P. 12-23.
 5. Sehati Shasaei F, Sheibaei F. Lifestyle and its relation with pregnancy outcomes in pregnant women referred to Tabriz Teaching hospitals. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2015; 17(131):13-9. [in Persian]
 6. Ajamzibod H. The study of relationship between life style and quality of life among the west Tehran elderly. [Doctoral Dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2011. P. 37-45. [in Persian]
 7. Baqyany Moghadam MH, Mazloomi S. Commu-nication and educational technology health education. Tehran: Asare Sobhan Publication; 2008. P. 39. [in Persian]
 8. Saffari M, Shojaeizadeh D, Pakpour A, Sanaeinasab H. Education technology in health filed. Tehran: Asareh Sobhan Publishing; 2012. P. 125-31. [in Persian]
 9. Fahimi SS, Sedighi SK, Kushavar H, Shafaie FS. The review on lifestyle and its relation with the pregnancy outcomes in the pregnant women coming to educational hospitals of Tabriz in 2004. Res J Med Sci. 2007; 1(2):91-4.
 10. Baghianimoghadam MH, Ehrampoush MH, Ardian N, Soltani T. A research about Health promoting activities (lifestyle) at employees. Occup Med Quart J. 2013; 5(3):79-87.
 11. Tandon VR, Sharma S, Mahajan A, Mahajan S. Effect of life-style modification on postmenopausal overweight and obese Indian women: a randomized controlled 24 weeks preliminary study. J Mid-Life Health. 2014; 5(1):23-8.
 12. Rajabi Naeeni M, Farid M, Tizvir A. A comparative study of the effectiveness of multimedia software and face-to-face education methods on pregnant women’s knowledge about danger signs in pregnancy and postpartum. J Educ Community Health. 2015; 2(1):50-7.
 13. Adamo KB, Ferraro ZM, Goldfield G, Keely E. The Maternal Obesity Management (MOM) trial protocol: a lifestyle intervention during pregnancy to minimize downstream obesity abstract. Contemp Clin Trials. 2013; 35(1):87-96. 
 14. Kandula NR, Nsiah-Kumi PA, Makoul G, Sager G, Zei CP, Glass S, et al. The relationship between health literacy and knowledge improvement after a multimedia type 2 diabetes education program. Patient Educ Couns. 2009; 75(3):321-7.
 15. Moshki M, Shafaghi K, Seyedesani SK. Comparative effectiveness of group discussion and multimedia nutrition education among pregnant women in learning domains sciences. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014; 21(3):441-52. [in Persian]
 16. Walker SN, Sechrit KR, Pender NJ. The health promoting lifestyle profile; development and psychometric characteristics. Nurse Res. 1987; 36(2):76-81.
 17. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012; 21(1):102-13. [in Persian]
 18. Moshki M, Shafaghi K, Seyedesani SK. Comparative effectiveness of group discussion and multimedia nutrition education among pregnant women in learning domains. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014; 21(3):441-52. [in Persian]
 19. Yadollahi P, Davazdahemami S, Bromandfar K, Fathizadeh N. The relationship between life style and individual reproductively characteristics of pregnant woman. Iran J Nurs Midwifery Res. 2007; 12(3):81-9.
 20. Mohaddesi H, Razavi SR, Khalkhali HR, Bahadori F, Saeigharenaz M. The effect of counseling on health promotion behaviors in diabetic mothers referred to Motahhari hospital of Urmia at 2015. J Urmia Nurs Midwifery Facul. 2016; 14(9):757-66. [in Persian]
 21. Shahraki Sanavi F, Ansari-Moghaddam A, Navabi Rigi S. Two teaching methods to encourage pregnant women for performing normal vaginal delivery. Iran J Med Educ. 2012; 12(3):184-92.
 22. Golshani F, Gholmohammad NG, Aghdasi AN. The effectiveness of teaching life skills during pregnancy on pregnant mothers’mental health. J Educ Sci .2018; 26(7):22-9. [in Persian]