افزایش کراتینین در دختر جوان به دلیل مسمومیت با ترامادول

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

مرکز تحقیقات سم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:ترامادول داروی شبه‌مخدری است که دو مکانیسم اثر دارد: اثر بر گیرنده‌های مو و مهار بازجذب نوراپی‌نفرین و سروتونین. از عوارض شایع مسمومیت با ترامادول می‌توان به تشنج و رابدومیولیز اشاره کرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر دختر جوانی معرفی می‌شود که به دنبال مسمومیت با ترامادول دچار افزایش کراتینین و نارسایی حاد کلیه شده است.
معرفی بیمار: دختر جوان 17 ساله‌ای به دنبال مصرف تعدادی قرص ترامادول با اختلال هوشیاری و نارسایی تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و تحت تهویه مکانیکی قرار گرفت. آزمون سم‌شناسی ادرار از نظر ترامادول مثبت بود و میزان اوره معادل 126 و برای کراتینین معادل 5/9گزارش گردید. این بیمار روزانه به مدت دو ساعت تحت دیالیز قرار گرفت؛ اما کاهشی در میزان اوره و کراتینین مشاهده نشد. دیالیز روزانه به مدت 5/3 ساعت افزایش یافت و به‌تدریج اوره و کراتینین کاهش پیدا کرد و پس از 11 روز کراتینین به 3 و اوره به 30 رسید. شایان ذکر است که تغییراتی در سی‌تی‌اسکن مغز مشاهده شد که به‌تدریج بهبود یافت. روز دوازدهم بستری، بیمار از ونتیلاتور جدا شد و به بخش منتقل گردید و پس از یک هفته با حال عمومی خوب و با توصیه به انجام اقدامات بازتوانی مرخص شد.
نتیجهگیری:ترامادول دارویی از گروه اوپیوئیدها است که بدون تجویز فروخته می‌شود. تشنج، رابدومیولیز، نارسایی کلیه و عوارض مغزی ناشی از هیپوکسی طولانی مواردی هستند که طی سال‌های اخیر تعداد آن‌ها افزایش یافته است؛ از این رو نظارت دقیق‌تر بر توزیع این دارو الزامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Clarot F, Proust B, Vaz E, Goulle JP. Tramadol-benzodiazepines and buprenorphine-benzodiazepines: two potentially fatal cocktails? J Clin Forensic Med. 2003; 10(2):125-6.
 2. Tobias JD. Seizures after overdose of tramadol. South Med J. 1997; 90(8):826-7.
 3. Beakley BD, Kaye AM, Kaye AD. Tramadol, pharmacology, side effects and serotonin syndrome, a review. Pain Physician. 2015; 18(4):395-400.
 4. Cantrell FL, Mallett P, Aldridge L, Verilhac K2, McIntyre IM. A tapentadol related fatality case report with postmortem concentrations. Forensic Sci Int. 2016; 266:el-3.
 5. Barbosa J, Faria J, Leal S, Afonso LP, Lobo J, Queirós O, et al. Acute administration of tramadol and tapentadol at effective analgesic and maximum tolerated doses causes hepato-and nephrotoxic effects in Wister rats. Toxicology. 2017; 389:118-29.
 6. Kellum JA, Lameire N, Aspelin P, Barsoum RS, Burdmann EA, Goldstein SL, et al. Kidney disease: improving global outcomes (KDIGO) acute kidney injury work group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012; 2(1):1-38.
 7. Levin A, Warnock DG, Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, et al. Improving outcomes from acute kidney injury: report of an Initiative. Am J Kidney Dis. 2007; 50(1):1-4.
 8. Palevsky PM, Liu KD, Brophy PD, Chawla
  LS, Parikh CR, Thakar CV, et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Am J Kidney Dis. 2013; 61(5):649-72.
 9. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain-United States,
  2016. JAMA. 2016; 315(15):1624-45.
 10. ConZip (tramadol). Prescribing information. Brid-gewater, NJ: Vertical Pharmaceuticals; 2018.
 11. Mallappallil M, Sabu J, Friedman E, Salifu M. What do we know about opioids and the kidney? Int J Mol Sci. 2017; 18(1):223.
 12. Afshari R, Ghooshkhanehee H. Tramadol overdose induced seizure, dramatic rise of CPK and acute renal failure. J Pak Med Assoc. 2009; 59(3):178.
 13. Alinejad S, Ghaemi K, Abdollahi M, Mehrpour O. Nephrotoxicity of methadone: a systematic review. Springerplus. 2016; 5(1):2087.
 14. Singh VP, Singh N, Jaggi AS. A review on renal toxicity profile of common abusive drugs. Korean J Physiol Pharmacol. 2013; 17(4):347-57.
 15. Mercadante S, Arcuri E. Opioids and renal function. J Pain. 2004; 5(1):2-19.
 16. Ali OK, Ahmed A, Mawlood A. Effects of tramadol on histopathological and biochemical parameters in male rabbits. Am J Biol Life Sci. 2015; 3(3):85-90.
 17. El-Gaafarawi II. Biochemical toxicity induced by tramadol administration in male rats. Egypt J Hosp Med. 2006; 23:353-62.
 18. Lee M, Joshi R. Tramadol: a rare cause of acute interstitial nephritis. J Hospital Med. 2015; 29:592.
 19. Essam Hafez M, Sahar Issa Y, Safaa Abdel Rahman M. Parenchymatous toxicity of tramadol: histopathological and biochemical study. J Alcohol Drug Depend. 2015; 3(5):225.
 20. Kongara K, Chambers P, Johnson CB. Glomerular filtration rate after tramadol, parecoxib and pindolol following anaesthesia and analgesia in comparison with morphine in dogs. Vet Anaesth Analg. 2009; 36(1):86-94.