بررسی آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: دود الکتروکوتر از تعامل بافت و کوتر تولید می‌شود. این دود شامل مواد خطرناکی است که عوارضی همچون اختلالات تنفسی، تهوع، استفراغ، تحریک چشم، سردرد، انتقال ویروس پاپیلوما (HPV: Human Papilloma Virus) و هپاتیت را به همراه دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی تیم جراحی از این عوارض در بیمارستان‌های آموزشی مشهد در سال 1393 انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1393 در ارتباط با 140 نفر از کارکنان تیم جراحی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، در بیمارستان‌های آموزشی مشهد انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته‌ای با عنوان "سطح آگاهی تیم جراحی از عوارض دود کوتر" بود. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون‌های Mann-Whitney و KruskalWallis استفاده گردید. سطح معنا‌داری نیز معادل (05/0P<) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که رابطه معناداری میان آگاهی و جنسیت تیم جراحی وجود دارد (02/0P=)؛ به‌طوری که آگاهی مردان در این زمینه بیشتر بود. شایان ذکر است که در این مطالعه میان آگاهی با سطح تحصیلات (591/0P=) و سابقه کاری (286/0P=) ارتباط معناداری وجود نداشت. بر مبنای نتایج، میانگین±انحراف معیار آگاهی تیم جراحی معادل 01/4±7/7 بود؛ به‌طوری که 75 درصد از آن‌ها آگاهی کمی نسبت به عوارض دود کوتر داشتند. باید خاطرنشان ساخت که کمترین آگاهی مربوط به زنان (7/55 درصد)، افراد با سابقه کار 10-0 سال (8/44 درصد) و شرکت‌کنندگان دارای مدرک کارشناسی (8/47 درصد) بود.
نتیجهگیری: با توجه به اینکه آگاهی تیم‌های جراحی از عوارض دود کوتر در بیمارستان‌های آموزشی مشهد کم است، توصیه می‌شود که سطح دانش آن‌ها توسط برگزاری کارگاه‌ها و یا پمفلت‌های آموزشی ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ulmer BC. Report of OSHA's draft: information  for health care workers exposed to laser and electrosurgery smoke. Today's Surg Nurse. 1999; 21(2):18-9.
 2. Novak DA, Benson SM. Understanding and controlling the hazards of surgical smoke. Prev Infect Ambul Care. 2011; 1:3-5.
 3.  Hensman C, Baty D, Willis RG, Cuschieri A. Chemical composition of smoke produced by high frequency electrosurgery in a closed gaseous environment. An in vitro study. Surg Endosc. 1998; 12(8):1017-9.
 4. Ulmer BC. The hazards of surgical smoke. AORN J. 2008; 87(4):721-34.
 5. Weld KJ, Dryer S, Ames CD, Cho K, Hogan C, Lee M, et al. Analysis of surgical smoke produced by various energy-based instruments and effect on laparoscopic visibility. J Endourol. 2007; 21(3):347-51. 
 6. Chen CC, Willeke K. Aerosol penetration through surgical masks. Am J Infect Control. l992; 20(4):177-84.     
 7. Kunachak S, Sobhon P. The potential alveolar hazard of carbon dioxide laser-induced smoke. J Med Assoc Thai. 1998; 81(4):278-82.
 8. Weber A, Willeke K, Marchioni R, Myojo T, McKay R, Donnelly J, et al. Aerosol penetration and leakage characteristics of masks used in the health care industry. Am J Infect Control. 1993; 21(4):167-73.
 9. Baggish MS, Elbarky M. The effects of laser smoke on the lungs of rats. Am J Obstet Gynecol. 1987; 156(5):1260-5.
 10. Wenig BL, Stenson KM, Wenig BM, Tracey D. Effects of plume produced by laser and electrocautery on the respiratory system. Lasers Surg Med. 1993; 13(2):242-5.
 11. Garden JM, O'Banion MK, Bakus AD, Olson C. Viral disease transmitted by laser-generated plume (Aerosol). Arch Dermatol. 2002; 138(10):1303-7.
 12. Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson B, Voss A. Surgical smoke and infection control. J Hosp Infect. 2006; 62(1):1-5.
 13. Ferenczy A, Bergeron C, Richart RM. Human papilloma virus DNA in CO2 laser-generated plume of smoke and its consequences to the surgeon. Obstet Gynecol. 1990; 75(1):114-8.
 14. Sawchuk WS, Weber PJ, Lowy DR, Dzubow LM. Infectious papillomavirus in the vapour of warts treated with carbon dioxide laser or electrocoagulation: detection and protection. J Am Acad Dermatol. 1989; 21(1):41-9.
 15. Hill DS, O'Neill JK, Powell RJ, Oliver DW. Surgical smoke - a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012; 65(7):911-6.
 16. Fencl JL. Guideline implementation: surgical smoke safety. AORN J. 2017; 105(5):488-97.
 17. Andreasson SN, Anundi H, Sahlberg B, Ericsson CG, Walinder R, Enlund G, et al. Peritonectomy with high voltage electrocautery generates higher levels of ultrafine smoke particles. Eur J Surg Oncol. 2009; 35(7):780-4.
 18. Khoshdel H, Amouzeshi A, Amouzeshi Z, Unesi Z. Surgical team' knowledge about electrocautery smoke complications in the educational hospitals in Birjand, 2011. J Surg Trauma. 2014; 1(3):55-8.
 19. Ball K. Compliance with surgical smoke evacuation guidelines: implications for practice. AORN J. 2010; 92(2):42-9.
 20. Ball K. Surgical smoke evacuation guidelines: compliance among perioperative nurses. AORN J. 2010; 92(2):e1-23.
 21. Massarweh NN, Cosgriff N, Slakey DP. Electrosurgery: history, principles, and current and future uses. J Am Coll Surg. 2006; 202(3):520-30. 
 22. Al Sahaf OS, Vega-Carrascal I, Cunningham FO, McGrath JP, Bloomfield FJ. Chemical composition of smoke produced by high-frequency electrosurgery. Ir J Med Sci. 2007; 176(3):229-32.
 23. Ortolano GA, Cervia JS, Canonica FP. Surgical smoke: a concern for infection control practitioners. Manag Infect Control. 2009; 9(8):48-54.
 24. Tan E, Russell K. Surgical plume and its implications: a review of the risk and barriers to a safe work place. ACORN J Perioperat Nurs Aust. 2017; 30(4):33-9.
 25.  Lehman DS, Phillips CK, Hruby GW, Lambert S, Landman J. An assessment of urologists’ training and knowledge of energy based surgical devices. BJU Int. 2008; 102(2):226-30.
 26. Clark SC. Are surgeons aware of the dangers of diathermy? Ann R Coll Surg Engl. 2002; 84(5):369.
 27. Sudhindra TV, Joseph A, Hacking CJ, Haray PN. Are surgeons aware of the dangers of diathermy? Ann R Coll Surg Engl. 2000; 82(1):31-2.
 28. Ünver S, Topçu SY, Findik ÜY. Surgical smoke, me and my circle. Int J Car Sci. 2016; 9(2):697-703.
 29. Marzouk DA. Assessment of operating room in Ain Shams University Hospital: knowledge and experience of operating room personnel about occupational hazards. Egypt J Community Med. 1999; 17:1-3.