دوره و شماره: دوره 21، شماره 66، شهریور 1397، صفحه 1-76 
بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال

صفحه 24-31

10.22038/nnj.2018.33449.1127

بابک ابراهیمی؛ شبنم محمدی؛ مژگان کاظمیان؛ ملیحه سلطانی؛ مهدی عباسی؛ قاسم سازگار؛ محمد تقی جغتایی


مقاله مروری

مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران

صفحه 63-76

10.22038/nnj.2018.33528.1128

منا لرکی؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ الهام منوچهری ترشیزی؛ عطیه محمدزاده وطنچی؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی