دوره و شماره: دوره 21، شماره 65، خرداد 1397، صفحه 1-69 

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393

صفحه 1-10

10.22038/nnj.2018.28710.1118

سوگل ارجمند؛ شبنم محمدی؛ بهاره رضوانی؛ مریم محمدی؛ زهرا خاکساریان؛ افسانه رستم کلایی؛ مجید غیور مبرهن؛ علی علی دلشاد؛ فاطمه محمدزاده؛ علی جوان دوست؛ مهدی مشکی