دوره و شماره: دوره 21، شماره 67، آذر 1397، صفحه 1-76 
تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال

صفحه 20-29

10.22038/nnj.2018.36253.1134

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی


فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد

صفحه 41-52

10.22038/nnj.2018.36710.1137

شیما نیکبخت؛ داود داودی؛ سیماسادات حجازی؛ فرزانه حیدری؛ امین غفوردرخشان