دوره و شماره: دوره 21، شماره 68، اسفند 1397، صفحه 1-76 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه

صفحه 1-9

حسین سلطانیان؛ محمدرضا هدایتی مقدم؛ ارغوان صادق زاده؛ زهرا رحیمیان؛ فاطمه مرادی؛ علی محمد حسین پور


3. بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی

صفحه 19-28

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مهدی رزم آرا؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی


مروری

6. بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند

صفحه 50-61

زهرا هادی زاده طلاساز؛ مروارید ایرانی؛ ندا شریفی؛ منا لرکی