دوره و شماره: دوره 21، شماره 68، اسفند 1397، صفحه 1-76 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه

صفحه 1-9

10.22038/nnj.2019.37908.1141

حسین سلطانیان؛ محمدرضا هدایتی مقدم؛ ارغوان صادق زاده؛ زهرا رحیمیان؛ فاطمه مرادی؛ علی محمد حسین پور


بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی

صفحه 19-28

10.22038/nnj.2019.38071.1143

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مهدی رزم آرا؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی


مقاله مروری

بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند

صفحه 50-61

10.22038/nnj.2018.36657.1138

زهرا هادی زاده طلاساز؛ مروارید ایرانی؛ ندا شریفی؛ منا لرکی