بررسی ویژگیهای ریخت شناسی زائده استیلوئید استخوان تمپورال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات التهاب نروژنیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

5 استاد، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 استادیار، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 استاد، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:سندرم  Eagleبا علائم درد شدید و محدودیت در حرکات گردن و دیسفاژی همراه می­باشد. این اختلال به دلیل طویل و یا کلسیفیه شدن زائده استیلوئید و رباط­های اطراف آن و فشار بر باندل نورواسکولار اطراف آن پدید می آید. در این ارتباط، بررسی مورفومتری زائده استیلوئید برای آنتروپولوژیست­ها و آناتومیست­ها اهمیت دارد. با توجه به اهمیت دانستن مورفومتری زائده استیلوئید برای دندانپزشکان و آنتروپولوژیست­ها، در پژوهش حاضر به بررسی ویژگی­های مورفومتریک زائده استیلوئید در جمجمه­های خشک پرداخته شده است. 
مواد وروشها:مطالعه توصیفی حاضر در سال 1396در ارتباط با 24جمجمه خشک که هیچ دفرمیتی و مشکل پاتولوژیکی نداشتند صورت گرفت. زائده استیلوئید بلندتر از 2/5سانتیمتر به­عنوان زائده استیلوئید بلند در نظر گرفته شد. زاویه بین محور فرانکفورت و محور طولی زائده به عنوان زاویه قدامی استیلوئید اندازه­گیری گردید. داده­ها وارد نرم افزار SPSS 20شدند و توسط آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد فراوانی و T-testآنالیز گردیدند. سطح معناداری نیز معادل P<0/05در نظر گرفته شد.
یافته­ها: میانگین طول زائده استیلوئید 1/36±0/86و میانگین ضخامت زائده استیلوئید 0/41±0/11سانتیمتر بود. زاویه بین محور فرانکفورت و محور طولی زائده استیلوئید نیز معادل 54/45±16/18به­دست آمد. همچنین زائده استیلوئید بلند در 8/3درصد از جمجمه­ها مشاهده شد.
نتیجه­گیری:در مطالعه حاضر اندازه­های زائده استیلوئید به جمعیت آسیایی و به ویژه هند نزدیک بود. بررسی زائده استیلوئید میتواند برای پزشکان، دندانپزشکان، آناتومیست­ها و متخصصان پزشکی قانونی سودمند باشد. در این راستا، مطالعاتی با نمونه­های بیشتر در مورد زائده استیلوئید استخوان­های جمجمه و نیز تصاویر رادیوگرافی پانورامیک و ام آر آی (MRI: Magnetic Resonance Imaging)  میتواند اطلاعات کاملی را ارائه دهد.
 

کلیدواژه‌ها


1. Eagle WW. Elongated styloid process: report of two cases. Arch Otolaryngol. 1937; 25(5):584-7.
2. Eagle WW. Elongated styloid process: symptoms and treatment. AMA Arch Otolaryngol. 1958; 64(2):172-6.
3. Shayganfar A, Golbidi D, Yahay M, Nouri S, Sirus S. Radiological evaluation of the styloid process length using 64-row multidetector computed tomography scan. Adv Biomed Res. 2018; 7:85.
4. Khan HM, Fraser AD, Daws S, Thoppay J, Mupparapu M. Fractured styloid process masquerading as neck pain: Cone-beam computed tomography investigation and review of the literature. Imaging Sci Dent. 2018; 48(1):67-72.
5. Sudhakara Reddy R, SaiKiran CH, SaiMadhavi N, Raghavendra MN, Satish A. Prevalence of elongation and calcification patterns of elongated styloid process in south India. J Clin Exp Dent. 2013; 5(1):e30-5.
6. Bagga MB, Kumar CA, Yeluri G. Clinicoradiologic evaluation of styloid process calcification. Imaging Sci Dent. 2012; 42(3):155-61.
7. Jalali M, Nikravesh MR. Head and neck anatomy. 1st ed. Mashhad: Ferdowsi University Press; 2003. P. 31- 2. [in Persian]
8. Mokhtare MR, Movahhedian N, Vossoughi M, Amirhosseini SM. Clinical and radiographic evaluation of styloid process and eagle syndrome in shiraz: prevalence, morphology and symptoms. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2016; 23(11):1028-38. [in Persian]
9. Radfar L, Amjadi N, Aslani N, Suresh L. Prevalence and clinical significance of elongated calcified styloidprocesses in panoramic radiographs. Gen Dent. 2008; 56(6):e29-32.
10. Vieira EM, Guedes OA, Morais SD, Musis CR, Albuquerque PA, Borges AH. Prevalence of elongated styloid process in a central Brazilian population. J Clin Diagn Res. 2015; 9(9):ZC90-2.
11. Natsis K, Repousi E, Noussios G, Papathanasiou E, Apostolidis S, Piagkou M. The styloid process in a Greek population: an anatomical study with clinical implications. Anat Sci Int. 2015; 90(2):67-74.
12. Gracco A, De Stefani A, Bruno G, Balasso P, Alessandri-Bonetti G, Stellini E. Elongated styloid process evaluation on digital panoramic radiograph in a North Italian population. J Clin Exp Dent. 2017; 9(3):e400-4.
13. Ilguy M, Ilguy D, Guler N, Bayirli G. Incidence of the type and calcification patterns in patients with elongated styloid process. J Int Med Res. 2005; 33(1):96-102.
14. More C, Asrani MK. Evaluation of the styloid process on digital panoramic radiographs. Indian J Radiol Imaging. 2010; 20(4):261-5.
15. Camarda AJ, Deschamps C, Forest DI. Stylohyoid chain ossification: a discussion of etiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1989; 67(5):508-14.
16. Custodio AL, Silva MR, Abreu MH, Araújo LR, de Oliveira LJ. Styloidprocess of the temporal bone: morphometric analysis and clinical implications. Biomed Res Int. 2016; 2016:8792725.
17. Balcioglu HA, Kilic C, Akyol M, Ozan H, Kokten G. Length of the styloid process and anatomical implications for Eagle’s syndrome. Folia Morphol (Warsz). 2009; 68(4):265-70.
18. Patra A, Singla RK, Kaur H, BanSal R, Singla M. Elongated styloid process: a morphometric study with radiological evaluation in dry human skulls withits clinical implications. Int J Anat Radiol Surg. 2017; 6(1):7-13.
19. Bagga MB, Kumar CA, Yeluri G. Clinicoradiologic evaluation of styloidprocess calcification. Imaging Sci Dent. 2012; 42(3):155-61.
20. Vadgaonkar R, Murlimanju BV, Prabhu LV, Rai R, Pai MM, Tonse M, et al. Morphological study of styloid process of the temporal bone and its clinical implications. Anat Cell Biol. 2015; 48(3):195-200.
21. Shaik MA, Naheeda S, Kaleem SM, Wahab A, Hameed S. Prevalence of elongated styloid process in
Saudi population of Aseer region. Eur J Dent. 2013; 7(4):449-54.
22. Mazzetto MO, Andrade KM, Magri LV, Rodrigues CA, Watanabe PC. Anterior and medial angulations of the styloid process in subjects with TMD: clinical and radiographic findings. Braz Dent J. 2013; 24(1):80-4.
23. Yavuz H, Caylakli F, Yildirim T, Ozluoglu LN. Angulation of the styloid process in Eagle’s syndrome.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008; 265(11):1393-6