فراوانی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران

3 استاد، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: انتروکوکوس به‌عنوان یک باکتری مقاوم به بیشتر آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی قادر به انتشار ژن‌های مقاومت به سایر گونه‌ها ست این باکتری به‌دلیل توانایی تشکیل بیوفیلم از قدرت بیماری‌زایی بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی فراوانی انتروکوکوس فکالیس در گوشت گوساله عرضه شده به بازار مصرف شهرستان شهرکرد و بررسی ارتباط ژن‌های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 80 نمونه گوشت با روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی از نظر وجود انتروکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار گرفتند. ردیابی ژن‌های ebp A, ebp B و ebp C در حضور زوج پرایمرهای اختصاصی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Prism7 و آزمون دقیق فیشر صورت گرقت.
یافته‌ها: از 80 نمونه گوشت گوساله مورد بررسی در 31 ایزوله، انتروکوکوس فکالیس تشخیص داده شد. در روش میکروتیتر پلیت به‌منظور تشکیل بیوفیلم، در 25 ایزوله ( 80/64%) بیوفیلم تولید گردید. ژن ebp A در 28 ایزوله (90/32%)، ژن ebp B در 10 ایزوله (32/25%) و ژن ebp C در هیچ کدام از ایزوله‌ها (0%) گزارش نگردید.
نتیجه گیری: بیماری‌های منتقله توسط غذا از مشکلات شایع در بخش سلامت و بهداشت عمومی هستند. در این میان باکتریها از جمله مهمترین عوامل ایجادکننده عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی محسوب می‌شوند برای جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد غذایی، آموزش افراد، رعایت اصول بهداشتی و نظارت در آماده سازی، حمل و نقل، ذخیره سازی و عرضه مواد غذایی ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Egli T, Köster W, Meile L. Pathogenic microbes in water and food: changes and challenges. FEMS Microbiol Rev. 2002; 26(2):111-2.
2. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L, Sargent M, et al. Diversity of the human intestinal microbial flora. Science. 2005; 308(5728):1635-8.
3. Franz CM, Stiles ME, Schleifer KH, Holzapfel WH. Enterococci in foods a conundrum for food safety. Int J Food Microbiol. 2003; 888(2-3):105-22.
4. Giraffa G. Enterococci from foods. FEMS Microbiol Rev. 2002; 26(2):163-71.
5. Lebreton F, Willems RJ, Gilmore MS. Enterococcusdiversity, origins in nature, and gut Colonization. Enterococci. 2014; 2:1-59.
6. Rahimi F, Talebi M, Saifi M, Pourshafie MR. Geneticand biochemical study of Enterococci species isolated from Sewage Tehran with an emphasis on strains has gene vanA and vanB. Iran J Infect Dis Trop Med. 2008;
13(42):31-7. [in Persian]
7. Fisher K, Phillips C. The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus. Microbiology. 2009; 155(6):1749-57.
8. Alipour M, Hajiesmaili R, Talebjannat M, Yahyapour Y. Identification and antimicrobial resistance of Enterococcus spp. isolated from the river and coastal waters in northern Iran. Sci World J. 2014; 2014:287458.
9. Talebi M, Asghari Moghadam N, Mamooii Z, Enayati M, Saifi M, Pourshafie MR. Antibiotic resistance and biofilm formation of Enterococcus faecalis in patient and environmental Samples. Jundishapur J Microbiol. 2015; 8(10):e23349.
10. Nallapareddy SR, Sillanpää J, Mitchell J, Singh KV, Chowdhury SA, Weinstock GM, et al. Conservation of Ebp-type pilus genes among Enterococci and demonstration of their role in adherence of
Enterococcus faecalis to human platelets. Infect Immun. 2011; 79(7):2911-20.
11. Nielsen HV, Flores-Mireles AL, Kaua AL, Kline KA, Pinkner JS, Neiers F, et al. Pilin and sortase residues critical for endocarditis and biofilm associated pilus biogenesis in Enterococcus faecalis. J Bacteriol. 2013; 195(19):4484-95.
12. Chajęcka-Wierzchowska W, Zadernowska A, Nalepa A, Laniewska A, TrokenheimL. Occurrence and antibiotic resistance of enterococci in ready to eat food of animal origin. Afr J of Microbiol Res. 2012; 6(39):6773-80.
13. Trivedi K, Cupakova S, Karpiskova R. Virulence factors and antibiotic resistance in enterococci isolated from food-stuffs. Veterinarni Med. 2011; 56(7):352-7.
14. Bakhshi Z, Bakhshi M. Practical diagnostic bacteria. 1st ed. Tehran: Jafari Publications; 2009. P. 82-3. [in Persian]
15. Gapeleh F, Mehrabi MR, Mirzaee M, Labibzadeh M. Biofilm formation and presence of Esp and cylA genes Enterococcus faecalis isolated from hospital infection. Clin Microbiol Case Reports. 2015; 4:2.
16. Sambrook J, Russell DW. Molecular cloning: a laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 1989. P. 58-152.
17. Gomes B, Esteves C, Palazzo I, Darini A, Felis G, Sechi L, et al. Prevalence and characterization of Enterococcus spp. isolated from Brazilian foods. Food Microbiol. 2008; 25(5):668-75.
18. Hayes JR, English LL, Carter PJ, Proescholdt T, Lee KY, Wagner DD, et al. Prevalence and antimicrobial resistance of Enterococcus species isolated from retail meats. Appl Environ Microbiol. 2003; 69(12):7153-60.
19. Johnston LM, Jaykus LA. Antimicrobial resistance of Enterococcus species isolated from produce. Appl Environ Microbiol. 2004; 70(5):3133-7.
20. Camargo CH, Nascimento AB, Lee SH, Júnior AF, Kaneno K, Rall VM. Prevalence and phenotypic characterization of Enterococcus spp. isolated from food in Brazil. Braz J Microbiol. 2014; 45(1):111-5.
21. Barbosa J, Gibbs PA, Teixeira P. Virulence factors among Enterococci isolated from traditional fermented meat products produced in the north of Portugal. Food Control. 2010; 21(5):651-6.
22. Toledo-Arana A, Valle J, Solano C, Arrizubieta MJ, Cucarella C, Lamata M, et al. The enterococcal surface protein, Esp, is involved in Enterococcusfaecalis biofilm formation. Appl Environ Microbiol. 2001; 67(5):4538-45.
23. van Merode AE, van der Mei HC, Busscher HJ, Krom BP. Influence of culture heterogeneity in cell surface
charge on adhesion and biofilm formation by Enterococcus faecalis. J Bacteriol. 2006; 188(7):2421-6.
24. An YH, Friedman RJ. Concise review of mechanisms of bacterial adhesion to biomaterial surfaces. J Biomed Mater Res. 1998; 43(3):338-48.
25. Nallapareddy SR, Singh KV, Sillanpaa J, Danielle A, Höök M, Erlandsen SL, et al. Endocarditis and biofilm-associated pili of Enterococcus faecalis. J Clin Invest. 2006; 116(10):2799-807.
26. Nielsen HV, Flores-Mireles AL, Kaua AL, Kline KA, Pinkner JS, Neiers F, et al. Pilin and sortase residues critical for endocarditis and biofilm associated pilus biogenesis in Enterococcus faecalis. J Bacteriol. 2013; 195(19):4484-95.