نویسنده = حمیدرضا بهنام وشانی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پندر بر کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 14-26

زهرا میرزائی؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا زنده طلب؛ حمیدرضا بهنام وشانی


2. آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 1-10

زهرا یوسفی؛ الهه منصوری؛ لحیا افشاری صالح؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ زهرا امامی مقدم


3. تأثیر مداخله مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در نوجوانان دختر

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 65-74

پریسا پیرزاده؛ حمیدرضا زنده طلب؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا بهنام وشانی


4. بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با عوامل دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد در سال 1393

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 87-95

الهه منصوری قزلحصاری؛ زهرا امامی مقدم؛ محبوبه موحدی فر؛ حمیدرضا بهنام وشانی


5. تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 21، شماره 68، اسفند 1397، صفحه 40-49

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی