تاثیر اجرای برنامه آمادگی جسمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه بزرگسالان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

2 مربی گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

4 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه العمید، کربلا، عراق

5 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه وارث الانبیاء، کربلا، عراق

6 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: خستگی حین احیا از عوامل اثرگذار کاهش عمق فشردن قفسه صدری است. مطالعات نشان داده است که محدودیت  های قابل توجهی در رسیدن به عمق کافی و تعداد کافی وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر  اجرای برنامه آمادگی جسمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی صورت گرفت.
مواد و روش‏ ها: یک مطالعه نیمه تجربی با تخصیص تصادفی می باشد که از اسفند 1400 تا اردیبهشت 1401 به طول انجامید و جامعه آن را دانشجویان پرستاری تشکیل دادند. واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و با معیارهای ورود انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل بر اساس دانشکده ها تخصیص یافتند. دانشجویان در گروه کنترل، برنامه آمادگی جسمانی عمومی (30 نفر) و در گروه آزمون، برنامه آمادگی جسمانی هدفمند (30 نفر) بمدت 6 هفته را انجام دادند. پیامدهای اندازه گیری شده شامل میزان خستگی با مقیاس دیداری خطی و تعداد صحیح فشردن قفسه صدری (دقیقه اول تا پنجم) با شبیه ساز اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار آماری (SPSS-22) انجام شد.
یافته ‏ها: میانگین سنی دانشجویان  23.05 سال بود. میانگین نمره خستگی در دقیقه اول تا پنجم بعد از مداخله بین دو گروه معنی دار بود. میانگین تعداد صحیح فشردن قفسه صدری در دقیقه اول تا پنجم بعد از مداخله بین دو گروه معنی دار بود.
نتیجه‏ گیری: برنامه آمادگی جسمانی هدفمند ممکن است منجر به افزایش تعداد صحیح فشار قفسه صدری و کاهش خستگی نسبت به برنامه آمادگی جسمانی عمومی می شود. از این رو این برنامه برای کارکنان شرکت کننده در احیا توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Chen K-Y, Ko Y-C, Hsieh M-J, Chiang W-C, Ma MH-M. Interventions to improve the quality of bystander cardiopulmonary resuscitation: a systematic review. PLoS One. 2019;14(2):e0211792 .
2. Mirhaghi A, Shafaee H, Malekzadeh J, Hasanzadeh F. Recognizing Sudden Cardiac Arrest May Require More Than Two Questions during Telephone Triage: Developing a Complementary Checklist. Bulletin of Emergency & Trauma. 2017 Apr;5(2):104.
3. Ashton A, McCluskey A, Gwinnutt CL, Keenan AM. Effect of rescuer fatigue on performance of continuous external chest compressions over 3 min. Resuscitation. 2002 Nov 1;55(2):151-5.
4. Ock S-M, Kim Y-M, hye Chung J, Kim SH. Influence of physical fitness on the performance of 5-minute continuous chest compression. European Journal of Emergency Medicine. 2011;18(5):251-6.
5. Savatmongkorngul S, Yuksen C, Chumkot S, Atiksawedparit P, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Comparison of chest compression quality between 2-minute switch and rescuer fatigue switch: A randomized controlled trial. Int J Crit Illn Inj Sci. 2022 Jan-Mar;12(1):22-27. doi:10.4103/ijciis.ijciis_56_21. Epub 2022 Mar 24.
6. Cobo-Vázquez C, De Blas G, García-Canas P, Del Carmen Gasco-García M. Electrophysiology of Muscle Fatigue in Cardiopulmonary Resuscitation on Manikin Model. Anesth Prog. 2018 Spring;65(1):30-37. doi: 10.2344/anpr65-01-06. PMID: 29509523.
7. Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, Kudenchuk PJ, Kurz MC, Lavonas EJ, Morley PT, O'Neil BJ, Peberdy MA, Rittenberger JC, Rodriguez AJ, Sawyer KN, Berg KM; Adult Basic and Advanced Life Support Writing Group. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020 Oct 20;142(16_suppl_2):S366-S468. doi: 10.1161/CIR.0000000000000916. Epub 2020 Oct 21.
8. Russo SG, Neumann P, Reinhardt S, Timmermann A, Niklas A, Quintel M, et al. Impact of physical fitness and biometric data on the quality of external chest compression: a randomised, crossover trial. BMC emergency medicine. 2011;11(1):20.
9. Hansen D, Vranckx P, Broekmans T, Eijnde BO, Beckers W, Vandekerckhove P, et al. Physical fitness affects the quality of single operator cardiocerebral resuscitation in healthcare professionals. Euro J Emerg Med. 2012;19(1):28-34 .
10. Tsou J-Y, Su F-C, Tsao P-C, Hong M-Y, Cheng S-C, Chang H-W, et al. Electromyography activity of selected trunk muscles during cardiopulmonary resuscitation . Am J Emerg Med. 2014;32(3):216-20.
11. Abelairas-Gómez C, Barcala-Furelos R, Szarpak Ł, García-García Ó, Paz-Domínguez Á, López-García S, Rodríguez-Núñez A. The effect of strength training on quality of prolonged basic cardiopulmonary resuscitation. Kardiol Pol. 2017;75(1):21-27. doi: 10.5603/KP.a2016.0165. Epub 2016 Nov 23.
12. Lin CC, Kuo CW, Ng CJ, Li WC, Weng YM, Chen JC. Rescuer factors predict high-quality CPR—a manikin-based study of health care providers. Am J Emerg Med. 2016 Jan 1;34(1):20-4.
13. Hasegawa T, Daikoku R, Saito S, Saito Y. Relationship between weight of rescuer and quality of chest compression during cardiopulmonary resuscitation. J Physiol Anthropol. 2014 Dec;33(1):1-7.
14. Wang J, Zhuo CN, Zhang L, Gong YS, Yin CL, Li YQ. Performance of cardiopulmonary resuscitation during prolonged basic life support in military medical university students: A manikin study. World J Emerg Med. 2015;6(3):179.
15. Oh JH, Kim CW. Relationship between chest compression depth and novice rescuer body weight during cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med. 2016 Dec 1;34(12):2411-3.
16. Krikscionaitiene A, Stasaitis K, Dambrauskiene M, Dambrauskas Z, Vaitkaitiene E, Dobozinskas P, Vaitkaitis D. Can lightweight rescuers adequately perform CPR according to 2010 resuscitation guideline requirements?. Emerg Med J. 2013 Feb 1;30(2):159-60.
17. López-González A, Sánchez-López M, Garcia-Hermoso A, López-Tendero J, Rabanales-Sotos J, MartínezVizcaíno V. Muscular fitness as a mediator of quality cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med. 2016 Sep 1;34(9):1845-9.
18. Leung AW, Chan CC, Lee AH, Lam KW. Visual analogue scale correlates of musculoskeletal fatigue. Perceptual and motor skills. 2004 Aug;99(1):235-46.
19. Brunier G, Graydon J. A comparison of two methods of measuring fatigue in patients on chronic haemodialysis: visual analogue vs Likert scale. Int J Nurs Stud. 1996 Jun;33(3):338-48.
20. Barcala-Furelos R, Abelairas-Gomez C, Romo-Perez V, Palacios-Aguilar J. Effect of physical fatigue on the quality CPR: a water rescue study of lifeguards: physical fatigue and quality CPR in a water rescue. The American journal of emergency medicine. 2013 Mar 1;31(3):473-7.
21. Sugerman NT, Edelson DP, Leary M, Weidman EK, Herzberg DL, Hoek TL, Becker LB, Abella BS. Rescuer fatigue during actual in-hospital cardiopulmonary resuscitation with audiovisual feedback: a prospective multicenter study. Resuscitation. 2009 Sep 1;80(9):981-4.
22. Nikandish R, Shahbazi S, Golabi S, Beygi N. Role of dominant versus non-dominant hand position during uninterrupted chest compression CPR by novice rescuers: a randomized double-blind crossover study. Resuscitation. 2008 Feb 1;76(2):256-60.