دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، بهمن 1393، صفحه 1-45 
بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393

صفحه 15-21

10.22038/nnj.2015.6447

مجتبی مقاتلی؛ مجمد گرگی پور؛ مرتضی محمد زاده؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ جواد نمرودی؛ میثم سلیمانی


مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393.

صفحه 46-53

10.22038/nnj.2015.7851

جواد نمرودی؛ محمد گرگی پور؛ میثم سلیمانی؛ حدیثه نمرودی؛ مجتبی مقاتلی


ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران

صفحه 54-59

10.22038/nnj.2015.6450

اباسط میرزائی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی