دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، بهمن 1393، صفحه 1-45 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن

صفحه 1-14

لیلا نیک بین؛ سعید ایل بیگی؛ محمد اسماعیل افضل پور


2. بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393

صفحه 15-21

مجتبی مقاتلی؛ مجمد گرگی پور؛ مرتضی محمد زاده؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ جواد نمرودی؛ میثم سلیمانی


3. بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

صفحه 22-28

حسین ابراهیم پور؛ سید محمد هادی موسوی؛ هاجر حقیقی؛ پیام محمودیان؛ سیده الهه حسینی


6. مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393.

صفحه 46-53

جواد نمرودی؛ محمد گرگی پور؛ میثم سلیمانی؛ حدیثه نمرودی؛ مجتبی مقاتلی


7. ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران

صفحه 54-59

اباسط میرزائی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی