بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه میکربشناسی-دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه سلولی ملکولی- دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشیار گروه میکرب شناسی-دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 فوق تخصص بیماریهای گوارشی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 استادیار گروه میکربشناسی-دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

مقدمه
هلیکوباکترپیلوری ارگانیسم گرم منفی خمیده شکل است که در دستگاه گوارش انسان مستقر می شود و باعث بروز عوارض مختلف دستگاه گوارش از جمله زخم ا ثنی عشر، گاستریت و بدخیمی های معده مثل آدنوکارسینوما می شود.
یکی از فاکتورهایی که توجه متخصصین را زیاد به خود معطوف کرده است  امکان ارتباط ژنهای خاصی از این باکتری یعنی ژن های cagA و vacA و iceA با علانم بالینی گوناگون می باشد. در این تحقیق فراوانی ژنوتیپهای  مختلف         m1s1a) vacA s1b1 m1 و m2s1a و m2s1b و m1s2 و m2s2 ) در سوشهای جدا شده از بیماران مبتلا به گاستریت و زخمهای اثنی عشر و آدنوکارسینوما و ارتباط ان با بیماریهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
روش ها
 در مطالعه حاضر از 100 بیمار مبتلا به بیماریهای مذکور دربخش آندوسکوپی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بیوپسی تهیه گردید. پس از جداسازی هلیکوباکترپیلوری و تائید آن توسط تستهای  بیوشیمیایی ، وجود آلل های مختلف ژن vacA توسط PCR  مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
از یکصد بیمار باکتری H.pylori در شرایط میکروائروفیلیک جداسازی و با آزمایشهای بیوشیمیایی مورد تائید قرار گرفت. از یکصد بیمار با کشت مثبت 40 نفر مبتلا به گاستریت 40 نفر زخم اثنی عشر 20 نفر آدنوکارسینوما بودند. وجود آللهای m1s1a در بیماران مذکور به ترتیب با فراوانی 25%، 5/27%، 35% و m1s1b 20%، 25%، 25% و m2s1a 30%، 30%، 10% و m2s1b 25% ، 5 /7 1 %، 30% و آلل S2 نیز در هیچکدام از باکتریهای فوق مشاهده نشد.
نتیجه گیری
در این مطالعه رابطه معنی داری بین ژنوتیپهای مختلف vacA و بیماریهای مذکور دیده نشد.

کلیدواژه‌ها