بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آمارحیاتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

4 مربی،کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،سمنان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

چکیده

مقدمه
آلودگی های  انگلی روده ای  به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی و اقتصادی به شمار رفته و میلیون ها انسان را در بسیاری از نقاط دنیا بخصوص در کشورهای در حال توسعه درگیر کرده اند. از مهم ترین راه های کنترل و پیشگیری این بیماری ها، بررسی اپیدمیولوژیک و شناخت فاکتورهای محیطی و اجتماعی مرتبط با آن می باشد. این مطالعه به بررسی فراوانی آلودگی های  انگلی روده ای  طی ۵ سال گذشته در شهرستان دشتی(استان بوشهر) انجام شده است.
روش اجرا: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 1661فرد مبتلا به آلودگی  انگلی روده ای  شهرستان دشتی انجام گرفت. با هماهنگی انجام شده گروه انگل شناسی پزشکی شهید صدوقی یزد با مراکز بهداشت درمانی شهید الیاس احمدی و بیمارستان زینبیه  شهرستان دشتی اطلاعات ذخیره شده بیماران  از  دفاتر آزمایش مدفوع استخراج و سپس بااستفاده از  نرم افزار spss18 مورد آنالیز قرارگرفت.
یافته ها: یشترین آلودگی  انگلی7/97درصد در ۱۶۶۱ مورد مبتلا، به ترتیب مربوط به آنتامباهیستولیتکا 1/44درصد ، ژیاردیا 3/30درصد، آنتامبا کلی  5/16درصد ، کیلوماستیکس مسنیلی 8/6درصد می باشد. فراوانی گونه های مختلف انگلی در طول دوره مطالعه با یکدیگر تفاوت معناداری(0.001>p) دارد.
نتیجه گیری: با توجه به گزارش های ثبت شده از عفونت های انگلی  روده ای در مراکز آزمایشگاهی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دشتی، لازمه ی پیشگیری از آلودگی  های انگلی روده ای ، آموزش بهداشت به ویژه برایآنتامبا هیستولیتکا  با فراوانی ۷۳۲ نفر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


1-Arbabi M, Talari S. Survey of intestinal parasites in students of Kashan University of Medical Sciences. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2004:44-5.[Persian].
2-Montresor A., Crompton, DWT,HallA., Bundy DAP.; Guidelines for the evaluation of soil transmitted helminthsiases at community level; World Health Organisation, Geneva, WHO/CTC/SIP/98.1 998.
3-Francis E., G. Cox, Julius. P., Kreier Derek Wakelin; Parasitology; Ninth Edition Volume 5, W.B Saunders; 1 999:1 8-530.
4-Yousefi Z, Mohammadpour RA. Contamination of Drinking Water Supplies in Mazandaran-Iran Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2007;10(4).
5- Cox FE, Kreier JP, Wakelin D. Parasitology (volume 5). Topley & Wilsons Microbiology and Microbial Infections 9th ed Arnold, Hodder Headline Group, London, Great Britain. 1998;375:2008-9.
6-Edrisian G, Rezaeean M, Ghorbani M, Keshavarz M, Mohebali M. Medical protozoalogy. Tehran, University of sciences, First publication, 2008; 175-1 76. [Persian].
7-Ashtiani M, Mahjob F, Kashi F. Prevalence of Giadia and other parasite infection in biopsy, duodenum aspiration and stool examination of children. Journal of children disease. 201 1; 41-46.[Persian].

8-GholamiSH, Mohammadpour RA, Sharif M, Ziaei H, Kianian H, Yousefi MR, Gohardehi Sh, Eurouji A. Intestinal parasite infections in cattle Breeders in Rural Regions of Babol Town during 2003. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2005; 7(4). 83-87. [Persian].

9-Musaiger AO. Intestinal parasitic infection among school children in Bahrain. J Trop Pediatr 1989; 35(1):45-6.

10-Mahmoud A, Mandell J, Bennett J, Dolin Reds. Introduction to helminth infection. In:Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, Eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases . 5thed. NewYork: Churchill livingstone; 2000. P. 2937-94.

11- Bundy D, Hall A, Medley G, Savioli L. Evaluating measures to control intestinal parasitic infections. World health statistics quarterly Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales. 1991;45(2-3):168-79
12- De Assis EM, De Olivieria RC, Moreira LE, et al. Prevalence of intestinal parasites in the Maxakali
indigenous community in Minas Gerais, Brazil, 2009. Cad Saude Publica 2013; 29(4):681-90.

13-Bailey C, Lopez S, Camero A, et al. Factors associated with parasitic infection among street children in orphanages across Lima, Peru. Pathog Glob Health 2013; 107(2): 52-7.
14-Sayyari AA, Imanzadeh F, Bagheri Yazdi SA, et al. Prevalence of intestinal parasitic infections in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health J 2005; 11(3): 377-383. [Persian]
15-Daryani A, Ettehad GH. Prevalence of Intestinal infestation among primary school students in Ardabil, 2003. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2005;5(3):229-34.[Persian].

19-Razavyoon T, Massoud J. Intestinal parasitic infection in Feraydoon Kenar, Mazandaran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2003;1(1):39-49. [Persian].
16-Akhlaghi L, Shamseddin J, Meamar A, Razmjou E, Oormazdi H. Frequency of intestinal parasites in Tehran. Iranian journal of parasitology. 2009;4(2):44-7. [Persian].
17- Nematian J, Nematian E, Gholamrezanezhad A, Asgari AA. Prevalence ofintestinal parasitic infections and their relation with socio economic factors and hygienic habits in Tehran primary school students. Acta Tropica. 2004; 92(3): 179 – 86 . [Persian].

18-Sharif M, Daryani A, Asgarian F, Nasrolahei M. Intestinal parasitic infections among intellectual disability children in rehabilitation centers ofnorthern   Iran. Res Dev Disabil. 2010; 31: 924–  928  . [Persian].

19- Tohidi F, Qorbani M. The Effect ofIndividual Health Education on Preventing School Students from Intestinal Parasitic Infection in Gorgan. Knowledge & Health. 2008; 4(2):14-17 . [persian].

20-.Saraei M, Rezaian M. The study of prevalence intestinal parasites in Lahijan. Proceeding of the Second National Iranian Congrees of Parasitology & Parasite Diseases. 1997; Tehran, Iran.[Persian].

21-Ziya Ali N, Masuod J. The study of prevalence intestinal parasites in Kerman. Proceeding of the Second National Iranian Congrees of Parasitology & Parasite Diseases. 1997; Tehran, Iran. [Persian].
 
22-Fatahi Bafghi A. The study of epidemic intestinal parasites and effectiveness on the growth-body of infant schools in Yazd. Proceeding of the Second National Iranian Congrees of Parasitology & Parasite Diseases. 1997; Tehran, Iran.[Persian].

23- An W, Zhang D, Xiao S, et al. Risk assessment of Giardia in rivers of southern China based on continuous monitoring. J Environ Sci (China) 2012; 24(2): 309- 13[Persian].
24- Hazrati Tappeh KH, Mohammadzadeh H, Khashaveh SH, Rezapour B. Prevalence of intestinal parasitic infections among primary school students in barandooz-chay rural region of urmia, 2007. Urmia Medical Journal. 2010; 21(3): 237-242 .[Persian].