ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه: عملکرد بهینه نظام اقتصادی و مالی در بیمارستانها وابسته به وجود بخش مالی کارا و قدرتمند است. امروزه برخی از بیمارستانها با مشکل عدم کفایت درآمد‌های بیمارستانی برای تامین هزینه‌های ثابت، جاری و توسعه‌ای خود مواجهند و با عنایت به پیچیدگی فرآیندهای موجود در نظام هزینه و درآمد بیمارستانها، مداخله رؤسای بیمارستانها در صورتیکه از الگوهای علمی تبعیت ننماید، نخواهد توانست منجر به بهبود در فرآیندهای اقتصادی بیمارستانها گردد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی از شاخص‌های مالی  برای نظام ارزیابی عملکرد مالی بیمارستانهای ایران بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و درهفت  فاز با ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی انجام گرفت که با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی درفاز نظرخواهی از صاحب نظران 62 نفر، در فاز برگزاری پانل خبرگان 23 نفر و در فاز تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy process) 62) نفرحجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند.
نتایج: تعداد 108 شاخص برای ارزیابی عملکرد مالی بیمارستانها درجهان شناسایی گردید که با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعداد 29 شاخص در9 گروه الویت‌بندی شد. زیرشاخص تامین حقوق و دستمزد کارکنان نسبت به کل هزینه‌ها با وزن 0.455 بالاترین الویت و زیر شاخص بدهی بلندمدت نسبت به سرمایه با وزن 0.08 کمترین اولویت در بیمارستانهای ایران بود.
نتیجه‌گیری: استقرار نظام سیستماتیک ارزیابی عملکرد مالی بیمارستانها و درک بهتر سنجه‌های ارزیابی عملکرد مالی می تواند با رتبه بندی بیمارستانها در قالب ارزیابی شاخص های مالی، بهره وری را ارتقا داده و منجر به ایجاد یک نظام مراقبت سلامت با مدیریت متعالی شود.

کلیدواژه‌ها


1-      Villard J, Champagne F, Klazinga N, Kazandjian V, Arah OA, Guisset AL. a performance assessment framework for hospitals: the WHO regional office for Europe PATH project. Int J Qual Health Care. 2005; 17 (6): 487-96.
2-      Groene, O. Skau, J.K. Frølich ,A. An international review of projects on hospital performance assessment. Int J Qual Health Care2008, 20 (3): 162-71.
3-      Smith PC, Elias Mossialos E, Papanicolas I. Principles of performance measurement. Euro Observer.  2008; 10 (1): 1-4.
4-      Farzandi Poor M, Asef  Zade S, Rabiyi R. the degree of living up to medical standards at the hospitals of Kashan city 2004. Fayz Journal ofKashan University of Medical Sciences. 2006; 10(3): 28-33.
5-      Mercana M, Reismanb A, Yolaland R, Burak AE. Financial performance of the Turkish banking sector: results of a DEA-based analysis. Socio-Economic Planning Sciences. 2003; 37: 185–202.
6-      Paul F, Jim B. A review of performance measurement: Towards performance management. Computers Industry. 2005; 56: 663-680.
7-      Sue yoshi T. Measurment of linkage among environmental.operational and financial performance in Japanes manufacturing firms: A use of Data Envelopment Analysis with strong complementary slackness condition. European Journal of Operational Research. 2010; 20: 1742 – 1753.
8-      Imad A. Methodology and Theory Measuring maintenance performance using a balanced scorecard approach. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 2006; 12(2): 133-149.
9-      Nelson EC, Splaine ME, Batalden PB, Plume SK. Building measurement and data collection into medical practice. Ann Intern Med. 1998; 128 (6): 460-66.
10-  Qaderi  H., Goudarzi Q, Gohari M. Determining Technical Efficiency of Hospitals of Iran Medical Sciences University by Using DEA method of the years 2000-2004. Health Management, 2006; (29), 31-38.
11-  Watkins AL. Hospital financial ratio classification patterns revisited: Upon considering nonfinancial information. Journal of Accounting and Public Policy. 2000; 19 (1): 73-95.
12-  Janati A, Valizadeh S, Asghari-Jafarabadi M. Development of Financial Indicators of Hospital Performance. Journal of Clinical Research & Governance. 2014; 3: 92-98.
13-  Vandenberg H. Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation. 2003.
14-  Love D, Revere L, Black K. A Current Look at the Key Performance Measures Considered Critical by Health Care Leaders. JOURNAL OF HEALTH CARE FINANCE. 2008; 34(3): 19–33.
15-  Pink GH, Holmes GM, D'Alpe C, Strunk LA, McGee P, Slifkin RT. Financial indicators for critical access hospitals. Journal of Rural Health. 2006; 22 (3): 229-36.
16-  Watson D, Finlayson G, Jacobs P. Comparing apples to apples: the relative financial performance of Manitoba's acute care hospitals. Healthcare management forum. 2002; 39-46.
17-  Barak AZ. Cash Flow Ratios vs. Accruals Ratios: Empirical Research on Incremental Information Content. The Business Review. 2010; 15: 206-213.
18-  Holmes GM, Pink GH, Thompson RE, Slifkin RT. Variations in financial performance among peer groups of critical access hospitals. Journal of Rural Health. 2007; 23(4): 299-305.
19-  Bazzoli GJ, Chen HF, Zhao M, Lindrooth RC. Hospital financial condition and the quality of patient care. Health Econ. 2008; 17(8): 977-995.