دوره و شماره: دوره 20، شماره 63، آذر 1396، صفحه 1-47 
شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن

صفحه 28-35

10.22038/nnj.2017.10949

فاطمه مهرآور؛ سهیلا صمد زاده؛ مونا رضاپور اصفهانی؛ محمد رضا زارع