دوره و شماره: دوره 20، شماره 64، اسفند 1396، صفحه 1-60 

مطالعه موردی

گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy)

صفحه 44-50

10.22038/nnj.2018.10593

جواد لگزایی؛ آتوسا توسلی؛ فرشته عراقیان؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو