دوره و شماره: دوره 20، شماره 64، اسفند 1396، صفحه 1-60 

گزارش موردی

5. گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم موکوپلی ساکاریدوز تیپ 5 (Maroteaux-lamy)

صفحه 44-50

جواد لگزایی؛ آتوسا توسلی؛ فرشته عراقیان؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو