کلیدواژه‌ها = پرستار
تاثیر فلسفه پست مدرن بر پرستاری

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 87-93

10.22038/nnj.2021.54051.1259

عباس حیدری؛ زهره پوراسماعیل


آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22038/nnj.2021.54824.1256

زهرا یوسفی؛ الهه منصوری؛ لحیا افشاری صالح؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ زهرا امامی مقدم


شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن

دوره 20، شماره 63، آذر 1396، صفحه 28-35

10.22038/nnj.2017.10949

فاطمه مهرآور؛ سهیلا صمد زاده؛ مونا رضاپور اصفهانی؛ محمد رضا زارع