نویسنده = پریچهر حناچی
مقایسه اثرات ضد میکروبی عصاره گیاهان بادرنجبویه و گل حنا علیه چند گونه باکتری بیماریزا

دوره 24، شماره 77، خرداد 1400، صفحه 41-49

10.22038/nnj.2021.53808.1249

پریچهر حناچی؛ رویا صحت؛ آمنه الیکایی؛ روشنک زرین قلمی