دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، دی 1391، صفحه 1-54 
عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان

مهنوش رئیسی؛ سید همام الدین جوادزاده؛ حسین شهناری؛ عبدالرحمان چرکزی؛ میترا مودی؛ غلامرضا شریفی راد