بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

2 کارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان و نئوپلازی بدخیم در جمعیت زنان بوده و علت مرگ 548000 زن در کل دنیا می باشد، از آنجایی که دانشجویاندختردانشگاههای علومپزشکی از جمله افراد کلیدی در ترویج روشهای غربالگری سرطان پستان هستند، این مطالعه به هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به غربالگری سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 انجام شد.
روش بررسی:این مطالعه یک بررسی مقطعی-تحلیلی بوده که بر روی 415 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 4 بخش مشخصات دموگرافیک، سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تی مستقل، آزمون آنوا و رگرسیون خطی) استفاده شد.
یافته ها:میانگین سنی شرکت کنندگان 03/22 با انحراف معیار 8/2 سال بود. از میان شرکت کنندگان 62٪ دانشجویان دکترای حرفه ای، 38٪ دانشجوی سایر رشته های علوم پزشکی بودند. 76٪ از دانشجویان چهارمین سال تحصیل خود را سپری میکردند. نتایج نشان داد که آگاهی اکثر دانشجویان(6/50%) درحد متوسط بوده و نگرش(4/96%) افراد نسبت به این مسئله مثبت است. در رابطه با انجام دو روش خودآزمایی پستان و معاینه بالینی توسط پزشک یا مراقب بهداشتی اکثر افراد(1/91%) عملکرد ضعیفی داشتند. همچنین 9/62٪ از دانشجویان اطلاعات خود را در این زمینه ناکافی دانسته اند. 
نتیجه گیری:آگاهی ناکافی و نگرش متوسط روبه منفی و عملکرد ضعیف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشان دهنده عدم ارائه آموزش های لازم به ایشان بوده و بیانگر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در مورد سرطان پستان و روشهای غربالگری آن در این دانشگاه می باشد. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر جهت بررسی روش های آموزشی موثر بر دانشجویان انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها