کلیدواژه‌ها = پرستاران
بررسی ارتباط کیفیت تعامل با بیمار و خودپنداره‌ی‌ حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398

دوره 25، شماره 83، آذر 1401، صفحه 28-38

10.22038/nnj.2023.68048.1369

محمد رجب پور؛ سیده عاطفه سیدی؛ مریم ابراهیمی؛ ملیحه داوودی؛ طیبه پورغزنین؛ اکرم مشمول


بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به پدیده سالمندی

دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 72-80

10.22038/nnj.2023.65958.1354

مهرنوش جلوه؛ شهروز رهبری؛ الهه هوشمند؛ الهه دقیق بین


چالش‎ها و تسهیل‌کننده‌های‎ تلفیق درمان‎‏های طب مکمل با مراقبت‎های روتین پرستاری از دیدگاه پرستاران

دوره 24، شماره 80، اسفند 1400، صفحه 33-45

10.22038/nnj.2022.61404.1319

شهلا خسروان؛ محبوبه اسماعیلی؛ محمدرضا منصوریان؛ علی محمدپور


بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با عوامل دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد در سال 1393

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 87-95

10.22038/nnj.2021.54728.1255

الهه منصوری قزلحصاری؛ زهرا امامی مقدم؛ محبوبه موحدی فر؛ حمیدرضا بهنام وشانی