بررسی ارتباط کیفیت تعامل با بیمار و خودپنداره‌ی‌ حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 مربی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان ولایت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مهارتهای ارتباطی موثر برای حمایت از بیماران و خانواده آنها و از طرفی تاثیر منفی خودپنداره نامطلوب پرستاران بر مراقبت از مددجو، لذا شناسایی عوامل موثر بر خودپنداره حرفه ای ضروری است، هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین کیفیت تعامل با بیمار و خودپنداره حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.
مواد و روش ‏ها: این مطالعه همبستگی در سال 1398 انجام شد. پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش طبقه ای و دانشجویان پرستاری به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت ارتباط با بیمار و خودپنداره حرفه ای پرستاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی و آزمون های تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد.
یافته ‏ها: میانگین سنی دانشجویان پرستاری 6/1 ± 4/21 سال و پرستاران 5/4 ±0/28 سال بود. طبق نتایج رگرسیون خطی خودپنداره حرفه ای، کیفیت تعامل با بیمار را بصورت مستقیم و معنی داری پیش می کند (001/0p< ، 351/0 β=). نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد رابطه مستقیم و معنی داری بین خودپنداره حرفه ای و کیفیت تعامل با بیمار وجود دارد (001/0p< ، 351/0 =r).
نتیجه ‏گیری: طبق نتایج مطالعه، مهارتهای ارتباطی و خودپنداره حرفه ای دانشجویان پرستاری و پرستاران تا حدی مطلوب است و نیاز به ارتقا دارد. از طرفی با توجه به ارتباط مستقیم این دو مفهوم، لذا لزوم آموزش و آماده سازی پرستاران و دانشجویان پرستاری با کمک گرفتن از کارگاه ها و اصلاحات سرفصل های آموزشی پرستاری، جهت برخورداری از خودپنداره حرفه ای بالاتر و افزایش مهارت های تعامل با بیمار احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


1. Cannity KM, Banerjee SC, Hichenberg S, Leon-Nastasi AD, Howell F, Coyle N, Zaider T, Parker PA. Acceptability and efficacy of a communication skills training for nursing students: Building empathy and discussing complex situations. Nurse Education in Practice 2021; 50:102928.
2. Moghaddasian S, Abdollah-Zadeh F, Rahmani A, Salehain M, Firouzian A. Nurse -patient communication and its relation to satisfaction with nursing services in view point of cancer patients hospitalized in shahid ghazi hospital, Tabriz. Journal of North Khorasan University of Medical Siences. 2013; 5(2):466 -59.
3. Vaismoradi M, Tella S, A. Logan P, Khakurel J, Vizcaya-Moreno F. Nurses’ adherence to patient safety principles: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(6):2028.
4. Park KO, Park SH, Yu M. Physicians' experience of communication with nurses related to patient safety: a phenomenological study using the Colaizzi method. Asian nursing research. 2018; 12(3):166-74.
5. Bullington J, Söderlund M, Sparén EB, Kneck Å, Omérov P, Cronqvist A. Communication skills in nursing: A phenomenologically-based communication training approach. Nurse education in practice. 2019 Aug 1; 39:136-41.
6. Amiri H, Sadeghi Sharme M, Karimi Zarchi A, Bahari F, Binesh A. Effectiveness of solution-focused communication training (SFCT) in nurses’ communication skills. Journal Mil Med. 2013; 14(4):271-8.
7. Lotfi M, Zamanzadeh V, Valizadeh L, Khajehgoodari M. Assessment of nurse–patient communication and patient satisfaction from nursing care. Nursing open. 2019; 6(3):1189-96.
8. Allenbaugh J, Corbelli J, Rack L, Rubio D, Spagnoletti C. A brief communication curriculum improves resident and nurse communication skills and patient satisfaction. Journal of general internal medicine. 2019; 34(7):1167-73.
9. Strandås M, Wackerhausen S, Bondas T. The nurse–patient relationship in the New Public Management era, in public home care: A focused ethnography. Journal of advanced nursing. 2019; 75(2):400-11.
10. Sharafi S, Chamanzari H, Bazi A, Mazloom SR, Maghsoodi S, Rajabpour M. Impact of nursing care delivery systems; "case method and primary nursing" on nurse- patient interaction in CCU. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014; 4(4):58-66.
11. Tran KT, Nguyen PV, Dang TT, Ton TN. The impacts of the high-quality workplace relationships on job performance: A perspective on staff nurses in Vietnam. Behavioral sciences. 2018; 8(12):109.
12. White EM, Aiken LH, Sloane DM, McHugh MD. Nursing home work environment, care quality, registered nurse burnout and job dissatisfaction. Geriatric Nursing. 2020; 41(2):158-64.
13. Cho SH, Lee JY, You SJ, Song KJ, Hong KJ. Nurse staffing, nurses’ prioritization, missed care, quality of nursing care, and nurse outcomes. International Journal of Nursing Practice. 2020; 26(1):e12803.
14. Mazhariazad F, Taghadosi M, Erami E. Challenges of Nurse-Patient Communication in Iran: A Review Study. SJNMP 2019; 4(4):15-29.
15. Maleki Kh, Lotfi Y, Karimi Johani R. Assessing barriers to effective communication between nurses and patients from nurses point of view. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2018; 4(4): 58-65.
16. Golestan F, Ashktorab T, Mohtashami J, Salmani F. Professional self-concept in Nurses working in intensive cares unit in hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran in 2014. Advances in Nursing & Midwifery. 2016; 25(90).
17. Heydari A, Shokouhi Targhi E. The Effect of an Educational-Orientation Program Upon Professional Self-Concept of Undergraduate Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14(6):438-94.
18. Badiyepeymaye Jahromi Z, Keshavarzi S, Jahanbin I. Determination of the reliability and validity of the Persian version of nurses’ self-concept questionnaire (NSCQ). 2 Journal of Nursing Education 2014; 2(4):63-71.
19. Barry A, Parvan K, Tabrizi FJ, Sarbakhsh P, Safa B. Is professional self-concept associated with stress among nursing students in clinical setting: A descriptive correlational research.Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2019; 6(2):191-5.
20. Alborzi J, Dashtbozorgi B. Comparative Study of Self-concept of Students at Ahvaz Nursing and Midwifery School. Educational Development of Judishapur. 2019; 9(4):243-53.
21. Heydari A AB, Mazloum S. The Effect of Preceptorship Program on Clinical Skills of Undergraduate Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13(7):588-600.
22. Raeisoon MR, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M, Sharifzadeh G. An investigation of the relationship between self-concept, selfesteem, and academic achievement of students in the nursingmidwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2014; 11(3):236-42.
23. Karaca A, Durna Z. Patient satisfaction with the quality of nursing care. Nursing open. 2019 Apr; 6(2):535-45.
24. Mogadasiyan S, Abdolahzadeh F, Rahmani A, Nikanafar A, Firoziyan A. Satisfaction with nursing care and related factors in hospitalized cancer patients in Shahid Ghazi hospital in Tabriz. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2013; 5(2):459-66.
25. Kwame A, Petrucka PM. A literature-based study of patient-centered care and communication in nursepatient interactions: barriers, facilitators, and the way forward. BMC nursing 2021 Dec; 20(1):1-0.
26. Molina-Mula J, Gallo-Estrada J. Impact of Nurse-Patient Relationship on Quality of Care and Patient Autonomy in Decision-Making. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(3):835.
27. Teófilo TJS, Veras RFS, Silva VA, Cunha NM, Oliveira J dos S, Vasconcelos SC. Empathy in the nurse– patient relationship in geriatric care: An integrative review. Nursing Ethics. 2019; 26(6):1585-1600.
28. Gheirati E, Shabanifar A, Akhlaghi M, Peyman N. Relationship between communication skills and mental health among the students of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2016 Dec 10; 14(3):61-72.
29. Mirzaei-Alavijeh M, Motlagh MI, Hosseini SN, Jalilian F. Nursing students communication skills with patients in Kermanshah University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2017 Oct 10; 9(3):54-47.
30. Kim JS. Relationships between reality shock, professional self-concept, and nursing students' perceived trust from nursing educators: a cross-sectional study. Nurse Education Today. 2020 May 1; 88:104369.
31. Karimi A. Professional self-concept in nurses working in intensive care units. Journal of Critical Care Nursing. 2019 Jul 10; 12(2):21-7.
32. Farčić N, Barać I, Lovrić R, Pačarić S, Gvozdanović Z, Ilakovac V. The Influence of Self-Concept on
Clinical Decision-Making in Nurses and Nursing Students: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(9):3059.
33. Sabanciogullari S, Dogan S. Professional Self-Concept in Nurses and Related Factors: A Sample from Turkey. International Journal of Caring Sciences 2017; 10(3): 1676-84.
34. Wang M, Guan H, Li Y, Xing C, Rui B. Academic burnout and professional self-concept of nursing students: A cross-sectional study. Nurse education today 2019; 77:27-31.
35. Asi Karakaş S, Şahi NAÖ, Polat H. Examination of evidence-based nursing attitudes and the relationship with professional self-concept in nurses working in a psychiatric hospital 2021; 57(3):1425-32.