ارزیابی میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان از خدمات درمانگاه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393-1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دندانپزشک عمومی ، مشهد، ایران

3 دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی میزان رضایت‌مندی نقش مهمی در کیفیت درمان در دندان‌پزشکی داشته و می‌تواند بیانگر مشکلات و نواقص خدمات دندان‌پزشکی بوده و در نهایت باعث ارتقای سطح بهداشت دهان و درمان گردد.در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رضایت بیماران از خدمات ارائه شده در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش توصیفی و با استفاده از تکمیل پرسشنامه توزیع شده در میان 216 مراجعه‌کننده به درمانگاه دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 انجام شد. پرسشنامه شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک (جنس، سطح سواد و غیره) و میزان رضایت از خدمات درمانی بود. نتایج به شکل توصیفی با استفاده از نرم‌افزارSPSS 11.5  آنالیز گردیدند.
یافته‌ها: نتایج نشان از رضایت 38 درصد از مراجعه‌کنندگان از نوبت‌گیری، 6/30 درصد از زمان انتظار پذیرش، 2/41 درصد از زمان انتظار تا شروع درمان، 5/60 درصد از سرعت حضور دانشجو و 3/56 درصد از حضور اساتید داشتند. همچنین میزان رضایت 9/65 درصد برای رفتار دانشجویان، 2/57 درصد برای توانایی دانشجویان در مراحل درمان، 9/65 درصد برای حفظ اسرار بیماران، 2/78 درصد برای توضیحات مراحل درمانی برای بیمار، 4/61 درصد برای توضیحات پس از مراحل درمانی، 8/82 درصد برای امکانات رفاهی درمانگاه، 4/93 درصد برای شرایط بهداشتی بخش‌ها و در نهایت 1/85 درصد برای هزینه‌های دریافتی ثبت شده است.
نتیجهگیری: در مجموع، 9/65 درصد از مراجعه‌کنندگان از ارائه خدمات در این مرکز راضی بودند و 20/3 درصد از آن‌ها از این خدمات اظهار نارضایتی نمودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Sheppard M. Client satisfaction, extended intervention and interpersonal skills in community mental health. J Adv Nurs. 1993; 18(2):246-59.
 2. Behrad T, Masoud A, Sara V. Level of satisfaction of patients with dental care services provided by dental clinic of Shahrekord University. Int J Epidemiol Res. 2018; 5(4):123-7.
 3. Narenjiha M, Haghighat S, Bahador H, Shajari J, Haji MH. Patients’satisfaction from doctors’ communication: a survey in ghods clinic in Tehran. Iran J Med Educ. 2012; 12(1):77-89.
 4. Hajisadeghi S, Kashani Z. Survey of patients satisfaction in the faculty of dentistry, Qom university of medical sciences in 2016-2017. Qom Univ Med Sci J. 2018; 12(2):62-73.
 5. Pakdaman A, Khormali A, Shamshiri AR. Patient satisfaction-comparison of the comprehensive care model with traditional model of delivering dental services in Tehran University of Medical Sciences. J Dent Med. 2013; 26(4):234-42.
 6. Lafont BE, Gardiner DM, Hochstedler J. Patient satisfaction in a dental school. Eur J Dent Educ. 1999; 3(3):109-16.
 7. Holt VP. Patient satisfaction questionnaires-how to do them successfully. Dent Update. 2006; 33(6):338-46.
 8. Levin R. The correlation between dental practice management and clinical excellence. J Am Dent Assoc. 2004; 135(3):345-6.
 9. Dianati M. Assessment of patient satisfaction at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, School of Dentistry, 1393-94. [PhD Thesis]. Tehran: Dental school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2015.
 10. Ali DA. Patient satisfaction in dental healthcare centers. Eur J Dent. 2016; 10(3):309-14.
 11. Mascarenhas AK. Patient satisfaction with the comprehensive care model of dental care delivery. J Dent Educ. 2001; 65(11):1266-71.
 12. Kersnik J. An evaluation of patient satisfaction with family practice care in Slovenia. Int J Qual Health Care. 2000; 12(2):143-7.
 13. Klingenberg A, Walther W, Dörfer C, Szecsenyi J. Patient evaluation of dental care. Results of a written patient survey in dental practices. Gesundheitswesen. 2008; 70(8-9):525-31.
 14. Coolidge T, Tangcharoensiri S, Chan DC, Phillips SL. Dental school patient preferences for receiving and returning patient satisfaction surveys. J Dent Educ. 2019; 83(11):1323-31.
 15. Chu C, Lo E. Patients' satisfaction with dental services provided by a university in Hong Kong. Int Dent J. 1999; 49(1):53-9.
 16. Sur H, Hayran O, Yildirim C, Mumcu G. Patient satisfaction in dental outpatient clinics in Turkey. Croat Med J. 2004; 45(5):651-4.
 17. Klaassen H, Dukes K, Marchini L. Patient satisfaction with dental treatment at a university dental clinic: a qualitative analysis. J Dent Educ. 2020; In Press.