مقایسه تدریس درس فیزیولوژی غدد و تولیدمثل به دو روش سنتی و ادغام با یافته‌های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد: نگرش و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مربی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 متخصص بیماری‌‌های داخلی، استادیار، گروه بیماری‌‌های داخلی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان علامه بهلول، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 دکتری تخصصی، دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 کارشناسی ارشد، مربی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: رابطه دروس علوم پایه پزشکی با مباحث بالینی موضوع مهمی است و کمک زیادی به یادگیری طولانی‌مدت دانشجویان، فهم مفاهیم بالینی، تشخیص و درمان بیماری‌ها می‌کند. هدف از اجرای این مطالعه، مقایسه نگرش و یادگیری دانشجویان پزشکی نسبت به دو روش سنتی و ادغام‌یافته درس فیزیولوژی غدد و تولیدمثل است.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه‌تجربی در سال تحصیلی 1398-1399 روی 50 دانشجوی پزشکی ترم 3 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. دانشجویان به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. پس از تدریس مطالب تئوری برای تمام دانشجویان، فقط یک گروه در بخش‌های کلینیکال بیمارستان حاضر و با پایه فیزیولوژیک بیماری‌ها آشنا شدند. در پایان نظرات تمام دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد بررسی و بر اساس امتحان پایان‌ترم میزان یادگیری آن‌ها سنجیده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
یافته‌ها: مقایسه نگرش و انگیزه در گروهی که علاوه بر آموزش تئوری، در جلسات بیمارستان نیز حضور داشتند (4/6 ± 7/61،
9/5 ± 9/49)، نسبت به گروه دیگر (8/8 ± 1/47، 5/6 ± 5/40) نشان‌دهنده افزایش علاقه و بهبود نگرش آن‌ها بود. همچنین رضایتمندی از برگزاری دوره در بیمارستان، نمره مطلوب بیشتر از 5/3 را کسب کرد. گروهی که در جلسات بیمارستان حضور داشتند، توانستند نمرات بهتری کسب کنند، ولی نتایج حاصل معنی‌دار نبود.
نتیجهگیری: با توجه به نتایج مطالعه، نگرش و علاقه زیاد دانشجویان نسبت به ادغام درس فیزیولوژی نشان می‌دهد حضور در بیمارستان همراه با آموزش تئوری می‌تواند به افزایش انگیزه و بهبود دیدگاه دانشجویان نسبت به دروس علوم پایه کمک زیادی کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Kamali F, Yamani N, Changiz T. Investigating the faculty evaluation system in Iranian Medical Universities. J Educ Health Promot. 2014; 3:12.
 2. Akhlaghi MR, Vafamehr V, Dadgostarnia M, Dehghani A. Integrated surgical emergency training plan in the internship: a step toward improving the quality of training and emergency center management. J Educ Health Promot. 2013; 2:6.
 3. Kermaniyan F, Mehdizadeh M, Iravani S, Markazi Moghadam N, Shayan S. Comparing lecture and problem-based learning methods in teaching limb anatomy to first year medical students. Iran J Med Educ. 2008; 7(2):379-88.
 4. Soltani N, Naderi N, Zare SH. Comparison between traditional teaching and small groups teaching methods in teaching physiology respiratory system in medical students: Hormozgan University of Medical Science. Hormozgan Med J. 2012; 16(4):317-24.
 5. Yousefy A, Ghassemi G, Firouznia S. Motivation and academic achievement in medical students. J Educ Health Promot. 2012; 1:4.
 6. Adibi I. What are the objectives of early clinical exposure? Iran J Med Educ. 2005; 5(2):7-13.
 7. Bowers B, McCarthy D. Developing analytic thinking skills in early undergraduate education. J Nurs Educ. 1993; 32(3):107-14.
 8. Duban S, Mennin S, Waterman R, Lucero S, Stubbs A, Vanderwagen C, et al. Teaching clinical skills to pre‐clinical medical students: integration with basic science learning. Med Educ. 1982; 16(4):183-7.
 9. Azizi F. Medical education: mission, vision and challenges. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2003. P. 398.
 10. Wood D. The future of basic science in undergraduate medical education. Plenary presentation at the 6th annual meeting of the association of medical science educators, Guadalajara, Mexico; 2002.
 11. Lubetkin EI, Schmidt H, Charon R. Risks and benefits of early clinical exposure. Acad Med. 1999; 74(11):1153.
 12. Dahle LO, Brynhildsen J, Fallsberg MB, Rundquist I, Hammar M. Pros and cons of vertical integration between clinical medicine and basic science within a problem-based undergraduate medical curriculum: examples and experiences from Linköping, Sweden. Med Teach. 2002; 24(3):280-5.
 13. Khazaei M. Medical students' viewpoints toward clinical physiology presentation in Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ. 2011; 10(5):
  602-8.
 14. Khazaei M. Effects of integrating physiology lessons to clinical and para-clinical findings on medical students' attitude and motivation toward physiology lesson. Iran J Med Educ. 2011; 10(5):1-5.
 15. Littlewood S, Ypinazar V, Margolis SA, Scherpbier A, Spencer J, Dornan T. Early practical experience and the social responsiveness of clinical education: systematic review. BMJ. 2005; 331(7513):387-91.
 16. Gade S, Chari S. Case-based learning in endocrine physiology: an approach toward self-directed learning and the development of soft skills in medical students. Adv Physiol Educ. 2013; 37(4):356-60.
 17. Keshavarzi Z, Akbari H, Forouzanian S, Sharifian E. Comparison the students satisfaction of traditional and integrated teaching method in physiology course. Educ Strateg Med Sci. 2016; 8(6):21-7.
 18. Dehghan M, Anvari M, Sharifabad MH, Talebi A, Nahangi H, Abbasi A, et al. The view points of medical students in Yazd University of Medical Sciences toward horizontal integration teaching method in anatomical sciences courses. Strides Dev Med Educ. 2011; 8(1):81-7.
 19. Heshmati M, Moayed MS. Students' views towards integration of limb anatomy to pre-clerkship medical program in Shahed University in 2009. J Med Educ Dev. 2014; 9(2):14-22.
 20. Fischer RL, Jacobs SL, Herbert WN. Small-group discussion versus lecture format for third-year students in obstetrics and gynecology. Obstet Gynecol. 2004; 104(2):349-53.
 21. Arias A, Scott R, Peters OA, McClain E, Gluskin AH. Educational outcomes of small‐group discussion versus traditional lecture format in dental students’ learning and skills acquisition. J Dent Educ. 2016; 80(4):459-65.
 22. Ghotbi N, Khoddami M, Jalaei S. Satisfaction and learning level of university students in basic courses comparison of lecture and group discussion teaching methods. Educ Strateg Med Sci. 2013; 6(1):31-6.