کلیدواژه‌ها = سالمندی
بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به پدیده سالمندی

دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 72-80

10.22038/nnj.2023.65958.1354

مهرنوش جلوه؛ شهروز رهبری؛ الهه هوشمند؛ الهه دقیق بین


بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393

دوره 19، شماره 62، تیر 1395، صفحه 16-23

10.22038/nnj.2016.7374

احمد مقصودی؛ فریبا محمدی باوریانی؛ سعیده سلیم؛ الهه نژاد حقیقی؛ حدیثه عربی؛ زهره فروزان فر


بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

دوره 18، شماره 61، اسفند 1394، صفحه 35-42

10.22038/nnj.2016.6610

احمد مقصودی؛ کبری عابدی؛ فاطمه امیدواری جو؛ فائزه صفایی؛ زهرا محمدی؛ شیرین ریاحی