بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران

چکیده

مقدمه: ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی یکی از مراحل حساس زندگی است و در آینده نزدیک درصد بالایی از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند. این دوره از زندگی اغلب با افزایش احتمال ابتلا به بیماریهای مزمن همراه می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع بیماریهای مزمن و تاثیر آن بر کیفیت زندگی سالمندان می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر که به روش مقطعی در سال 1393 انجام گرفت 203 سالمند شهر اوز از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. سابقه ابتلا به بیماریهای مزمن از طریق چک لیست و مصاحبه چهره به چهره جمع آوری شد. ارزیابی کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی (SF36)، انجام گرفت. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و مجذور کای در نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که 167 نفر (82.26 درصد) از سالمندان مورد مطالعه حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا می باشند و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماریهای مزمن در تمامی حیطه ها بطور معنی داری پایینتر از افراد سالم بود (p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر بیانگر شیوع بالای بیماریهای مزمن در دوران سالمندی و تاثیر منفی آن بر کیفیت زندگی سالمندان می باشد. بنابراین بایستی با تمرکز بیشتر بر افراد سالمند و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت افزایش کیفیت زندگی این قشر از جامعه گام برداشت. 

کلیدواژه‌ها


1.Assessment of the correlation between lifestyle and quality of sleep in elderly who  referred to retirement center in RASHT .  Holistic Nursing and Midwifery. 2007;17(2):15-22 .]in Persian[
2. Exploration of family reinforcing factors in elderly care through thematic analysis. nursing of the vulnerable journal. 2015;1(1):50-64]in Persian[.
3. Khalvati M, Nafei A, Ostadhashemi L. Social exclusion domains of the elderly: A systematic review. 2015. 2015;18(12):10 .]in Persian[
4. Hosseini, SR, Zabihi, A, Savadkohi S, Bijani A. Prevalence Of Chronic Diseases In Elderly Population In Amirkola (2006-2007). Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2008;10(2):68-75.] in Persian[
5. Bani Asadi T, Jamalpour A. Improvement of Senile Chronic Disease Management with Health Information Technologies. Journal of Iran Health Information Management. 2012;7(1):38-43 .]in Persian[
6. Habibi A, Nemadi-Vosoughi M, Habibi S, Mohammadi M. Quality of Life and Prevalence of Chronic Illnesses among Elderly People: A Cross-Sectional Survey. journal of health. 2012;3(1):58-66 .]in Persian[
7. Schlenk EA, Erlen JA, Dunbar-Jacob J, McDowell J, Engberg S, Sereika SM, et al. Health-related quality of life in chronic disorders: a comparison across studies using the MOS SF-36. Quality of Life Research. 1997;7(1):57-65.
8. Yohannes AM, Roomi J, Waters K, Connolly MJ. Quality of life in elderly patients with COPD: measurement and predictive factors. Respiratory medicine. 1998;92(10):1231-6.
9. Esmaeili Shahmirzadi S, Shojaeizadeh D, Azam K, Salehi L, Tol A, Moradian Sorkhkolaei M. The Impact Of Chronic Diseases On The Quality Of Life Among The Elderly People In The East Of Tehran Payavard Salamat. 2012;6(3):225-35 .]in Persian[
 10. Forjaz MJ, Rodriguez-Blazquez C, Ayala A, Rodriguez-Rodriguez V, de Pedro-Cuesta J, Garcia-Gutierrez S, et al. Chronic conditions, disability, and quality of life in older adults with multimorbidity in Spain. European journal of internal medicine. 2015;26(3):176-81.
11. Quality of elderly’s life in shiraz ,jahandidegan club. Iranian Journal of Ageing. 2008;3(1):33-41. ]in persian[
12. Montazeri A ,Goshtasebi A, Vahdaninia A, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research. 2005;14(3):875-82. ]in persian[
 13. Bauer UE, Briss PA, Goodman RA, Bowman BA. Prevention of chronic disease in the 21st century: elimination of the leading preventable causes of premature death and disability in the USA. The Lancet. 2014;384(9937):45-52.
 14. Quality Of Life in elderly people of west of Tehran. Iranian Journal of Nursing Research. 2008;2(7):29-35. ]in persian[
15. Soltani O. Menopausal prevalence and related factors Among women referred to Mostafa khomeini hospital of Ilam, in 2001. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2002;10(37-38):44-9.]in Persian[
16. Jia H, Lubetkin EI. The impact of obesity on health-related quality-of-life in the general adult US population. Journal of public health. 2005;27(2):156-64.
17. Steptoe A, Hamer M, Butcher L, Lin J, Brydon L, Kivimäki M, et al. Educational attainment but not measures of current socioeconomic circumstances are associated with leukocyte telomere length in healthy older men and women. Brain, behavior, and immunity. 2011;25(7):1292-8.
18. Hekmatpou D, Jahani F, Behzadi F. Study the Quality of Life among Elderly Women in Arak in 2013. Arak University of Medical Sciences Journal. 2014;17(2):1-8. ]in persian[
19. Mokhtari F, Ghasemi N. Comparison of Elderlys “Quality of life and mental health living in nursing homes and members of retiered club of Shiraz city”. Iranian Journal of Ageing. 2011;5(4):0. ]in persian[
20. mahan lk, stump ss. Nutrition principles krause. Tehran: jamee negar 2012. 299 p. ]in persian[
21. hosseini sgh. Biological differences between men and women Book Showcases. 2000;17:220-59. ]in persian[
22. Sadeghipoor Rodsari H, Maaref H, Holakooie Naeeni K. Evaluation of social, economic and health requirements of elderly residing in the area under the supervision of Tehran University of Medical Sciences. Tehran University Medical Journal. 1998;56(6):88-92. ]in persian[
23. Bowling A, Hankins M, Windle G, Bilotta C, Grant R. A short measure of quality of life in older age: The performance of the brief Older People’s Quality of Life questionnaire (OPQOL-brief). Archives of Gerontology and Geriatrics. 2013;56(1):181-7.
24. Turvey CL, Wallace RB, Herzog R. A revised CES-D measure of depressive symptoms and a DSM-based measure of major depressive episodes in the elderly. International Psychogeriatrics. 1999;11(02):139-48.