کلیدواژه‌ها = خستگی
تاثیر اجرای برنامه آمادگی جسمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی

دوره 25، شماره 83، آذر 1401، صفحه 1-10

10.22038/nnj.2023.68233.1370

مظفر عدنان یحیی اصعیر؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمد مسافری ضیاء الدینی؛ ضیاء کریم عبد علی البیاتی؛ مرتضى غانم عدای کتاب؛ امیر میرحقی


بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر خستگی بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 1-12

10.22038/nnj.2023.66945.1358

فاطمه سلحشور؛ حمیدرضا چمنزاری؛ مریم باقری؛ حبیب الله اسماعیلی