کلیدواژه‌ها = برنامه آموزشی
ضرورت راه اندازی دوره PhD به MD در ایران: به روزرسانی شواهد، منافع و هزینه اثربخشی

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 1-6

10.22038/nnj.2023.70908.1383

ناصر عجمی؛ ناصح پهلوانی؛ محسن داداشی؛ آسیه اکبریان


مروری بر دوره دکتری تخصصی رشته‌های علوم پایه پزشکی (PhD) به دوره پزشکی (MD) در سایر کشورها؛ ضرورت، شواهد موجود و برنامه پیشنهادی در ایران

دوره 22، شماره 72، اسفند 1398، صفحه 55-63

10.22038/nnj.2020.45043.1191

ناصح پهلوانی؛ هوشنگ رفعت پناه؛ ناصر عجمی؛ امید صادقی؛ بهزاد مهکی؛ علی عمادزاده؛ سید مجتبی کشفی؛ محسن سوسن آبادی فراهانی؛ انور سلیمانی؛ احمد اسماعیل زاده