نویسنده = فاطمه حاجی آبادی
بررسی عوامل ایجاد کننده نا آسودگی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 7-17

10.22038/nnj.2023.71509.1386

جواد ملک زاده؛ فاطمه حاجی آبادی؛ عباس حیدری؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد

دوره 25، شماره 83، آذر 1401، صفحه 49-57

10.22038/nnj.2023.67001.1359

اکرم قنبری مقدم؛ مریم باقری؛ محمد آیت نیا؛ فاطمه حاجی آبادی؛ مجتبی محمدی