بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه داخلی جراحی . دانشکده پرستاری و مامایی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . مشهد . ایران

2 مربی، گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید محمد واسعی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 مرکز تحقیقات سالمندی، دانشکده پرستاری ومامایی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: شواهد نشان می دهد که بیشتر بیماریها از جمله ناراحتی های قلبی , سرطان و ذات الریه و نابرابریهای سلامت , همگی به شدت از ویژگی های اجتماعی تاثیر می پذیرند . لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضرتوصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بود که برای این منظور تعداد 350 نفر سالمند از بازنشستگان کشوری ( کارمندی ) و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ( کارگری ) ، به روش چندمرحله ای ( ( طبقه ای , تصادفی سیستماتیک و در دسترس ) بر اساس تسهیم به نسبت انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک سالمند و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه مشارکت اجتماعی استفاده شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش 62/7 ± 91/68 سال بود . میانگین نمره سلامت عمومی و مشارکت اجتماعی بترتیب 19/15 و 71/31 بود. متغیرهای مشارکت اجتماعی به همراه سن ، تاهل ، جنسیت ، اشتغال ، منبع درآمد ، رضایت درآمد ، ابتلا به بیماری و همراهان زندگی به عنوان متغیرهای مستقل ، 15 درصد سلامت عمومی را پیش بینی می کرد (05/0> P ) .نتیجه گیری : تحقیقات بیشتر با تمرکز بر عوامل فردی تر همچون سن ، تاهل ، جنسیت ، اشتغال ، منبع درآمد ، رضایت درآمد ، ابتلا به بیماری و همراهان زندگی می تواند برای برنامه ریزی و اجرای استراتژی های جامع و مؤثر مفید واقع شوند .

کلیدواژه‌ها