دوره و شماره: دوره 19، شماره 62، تیر 1395، صفحه 1-68 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394

صفحه 1-7

سجاد رحیمی پردنجانی؛ مهدی کیانی؛ پریا عزتی؛ بهراد پورمحمدی؛ جواد بیابانی؛ حسن ترابی؛ ظاهر خزایی


3. بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393

صفحه 16-23

احمد مقصودی؛ فریبا محمدی باوریانی؛ سعیده سلیم؛ الهه نژاد حقیقی؛ حدیثه عربی؛ زهره فروزان فر


6. بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد

صفحه 41-48

علی رائفی؛ صبا امیری کجوری؛ محمد حسن رجبی؛ ابراهیم نقی پور؛ سلیمان مکرری؛ نسیم عرب سرحدی؛ ابراهیم کوهساری