دوره و شماره: دوره 19، شماره 62، تیر 1395، صفحه 1-68 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394

صفحه 1-7

10.22038/nnj.2016.7371

سجاد رحیمی پردنجانی؛ مهدی کیانی؛ پریا عزتی؛ بهراد پورمحمدی؛ جواد بیابانی؛ حسن ترابی؛ ظاهر خزایی


بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393

صفحه 16-23

10.22038/nnj.2016.7374

احمد مقصودی؛ فریبا محمدی باوریانی؛ سعیده سلیم؛ الهه نژاد حقیقی؛ حدیثه عربی؛ زهره فروزان فر