تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی - رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی در تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکزآموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک پیشرونده در افراد جوان بالغ می باشد. این بیماری منجر به ایجاد پاک های دمیلینه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی شده، در نتیجه علایم نورولوژیکال را به وجود می آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر در سال 1392 و از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. آزمودن یها با دامنه سنی 27 تا 42 و مقیاس ناتوانی جسمانی 1- 4 و هدفمندانه و داوطبانه انتخاب و به صورت تصادفی به گرو ههای تجربی ) 8 نفر( و کنترل ) 8 نفر( تقسیم شدند. تمرینات به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام گرفت. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون ازآزمون TUG برای اندازه گیری عملکرد حرکتی افراد استفاده شد. آزمون تحلیل عاملی مرکب در سطح p <۰.۰۵ جهت تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: انجام برنامه تمرینی همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل ایستا بیماران مبتا به مولتیپل اسکلروزیس در سه گروه ، تاثیر آماری معنی داری داشت، همچنین بین سه گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مراحل تمرینی ) ۱. p =۰.۰۳ ، F =۵ ( مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافت ههای این مطالعه، به کارگیری برنامه تمرینی منتخب م یتواند عاملی تاثیرگذار در بهبود عملکرد حرکتی افراد مبتا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس باشد.

کلیدواژه‌ها


1.Rubin E. Essential pathology. 3th ed, Philadelphia Lippincott Willia-ms Multiple Sclerosis Co; 2001.p. 7378.
 2.Holland NJ, Madonna M.Nursing grand rounds: Multiple Sclerosis. J Nerosci Nurs 2005; 37:15-9.
3.Guinness MC, Peters S. The diagnosis of Multiple sclerosis: peplau’s interpersonal relations model in practice. Rehabil Nurs1999; 24: 30-6.
 4. Newman M, Dawes H, Van den Berg M, Wade D, Burridge J, Izadi H. Can aerobic treadmill training reduce the effort of walking and fatigue in people with multiple sclerosis: a pilot study. Multiple Sclerosis. 2007; 13(1):113-9.
5. DeBolt LS MJ. The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004;   85(2):290-7.
6. Kur Jackson,Iru  fritz,Mary M Rodgers. Home balance training intervention for people with multiple scelerosis. Int J ms care .2007; 9:111- 117.
7. Stephens J, DuShuttle D, Hatcher C, Shmunes J, Slaninka C. Use of awareness through movement improves balance and balance confidence in people with multiple sclerosis: a randomized controlled study. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2001; 25(2):39-49.
8. Noseworthy JH, Lucchinetti C, Rodriguez M, Weinshenker BG. Multiple sclerosis. N Engl J Med. 2000; 343: 938-52
9. Frozvic D MM, Vowels L. Clinical tests of standing balance .performance of persons with multiple sclerosis Arch Phys Med Rehabil .2000; 1(81): 21-215.
10. Kur Jackson If, Mary M Rodgers. . Home balance training intervention for people with multiple scelerosis. Int J ms care 2007; 24(3): 111-7.
11. Shamway- cook A WM. Motor control theory and practical application. Lippincott Williams & Wilkins 3rd ed. 2001; 2(3):197-261
12.Annovazzi P, Tomassini V, Bodini B, Boffa L, Calabrese M, Cocco E, et al. A cross-sectional, multicentre study of the therapeutic manageme-nt of multiple sclerosis relapses in Italy. Neurolog Sci 2013; 34:197-203.
13.Coote S, Hogan N, Franklin S. Falls in people with multiple sclerosis who use a walking aid: prevalence, factors, and effect of strength and balance interventions. Arch Phys Med Rehabil 2013; 94: 616-21.
14.Patti F, Ciancio MR, Reggio E, Lopes R, Palermo F, Cacopardo M, Reggio A. The impact of outpatient rehabilitation on quality of life in multiple sclerosis. J Med Phys 2002; 249:1027- 33.
15.Zalewski K. Exploring barriers to remaining physically active: a case report of a person with multiple sclerosis. J NeurolPhysTher 2007; 31: 40-5.
16. Kang, Y., Na, D.L. and Hahn, S., 1997. A validity study on the Korean Mini-Mental State Examination (K-MMSE) in dementia patients. Journal of the Korean Neurological Association, 15(2), pp.300-308.
17. Hayes HA, Gappmaier E, LaStayo PC. Effects of high-intensity resistance training on strength, mobility, balance, and fatigue in individuals with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2011; 35(1):2-10.
 18. Kileff, J. and Asburn, A. A pilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate disability multiple sclerosis. Clinical Rehabilitation. 2005; 19: 165-169.
19. Mohamadi Dinani Z, Nezakatolhossaini M, Esfarjani F, Etemadifar M. The effect of 8-week Pilates training on motor function and depression in subjects with Multiple Sclerosis (MS). J Res Rehabil Sci 2013; 9(2): 308-17.
20. Tarakci E, Yeldan I, Huseyinsinoglu BE, Zenginler Y, Eraksoy M. Group exercise training for balance, functional status, spasticity, fatigue and quality of life in multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation. 2013.
21.Jensen MP, Ehde DM, Gertz KJ, Stoelb BL, Dillworth TM, Hirsh AT, et al. Effects of self-hypnosis training and cognitive restructuring on daily pain intensity and catastrophizing in individuals with multiple sclerosis and chronic pain. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2010; 59(1):45-63.
22.Ghasemi E, Moradi B, Ashtari F, Shyegan V, Keivanfar N, Rezaee I. An investigation on the effects of Neurom uscular exercise on Balance, gait and the depression of paitent with MS. J Res Rehabil Sci 2011; 7(2): 149-54.
23 .Cakt BD, Nacir B, Genc H, Saracoglu M, Karagoz A, Erdem HR, et al. Cycling progressive resistance training for people with multiple sclerosis: a randomized controlled study. Am J Phys Med Rehabil 2010; 89(6): 446-57.
 24 .Newman MA, Dawes H, van den Berg M, Wade DT, Burridge J, Izadi H. Can aerobic treadmill training reduce the effort of walking and fatigue in people with multiple sclerosis: a pilot study. Mult Scler 2007; 13(1): 113-9.
25. DeBolt LS, McCubbin JA. The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(2): 290-7.